Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne italiensk språk 1 behandler italiensk morfosyntaks og semantikk på fordypningsnivå. Temaene vil variere fra semester til semester og omhandle for eksempel verbsyntaks og semantikk, nominalsyntaks og semantikk, setningsstruktur eller tekststrukturering. Emnet har både et praktisk og et teoretisk siktemål.

Emnet er et selvstudium med veiledning. Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv faglærer. Dette bør du gjøre tidlig i semesteret. Hvis du er usikker på hvem dette er, kontakter du studiekonsulenten først.

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres lingvistiske prosesser samtidig som den praktiske språkbeherskelsen befestes og ytterligere utvikles fra bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Lese- og skrivedugelighet i italiensk.

Undervisning

Det gis ikke regulær undervisning. Du leser selvstendig og får veiledning av faglærer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal i løpet av semesteret levere to oppgaver skrevet på italiensk, som må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig, digital hjemmeeksamen på 4 timer

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt med ettspråklig ordbok på eksamen

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er et leseemne og gis etter behov og avhengig av kapasitet. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Undervisningsspråk

Italiensk