ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler italiensk morfosyntaks og semantikk på fordypningsnivå. Emnet omhandler spesielt setningsstruktur og tekststrukturering. Emnet har både et praktisk og et teoretisk siktemål, der utfordringene knyttet til det å skrive akademiske oppgaver på italiensk, og særlig masteroppgaven, får spesiell vekt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet har du:

  • Blitt mer bevisst på lingvistiske prosesser og videreutviklet din praktiske språkbeherskelse skriftlig og muntlig.
  • Gjennom lesing og analyser av italienske tekster på ulike stilnivåer tilegnet deg et begrepsapparat for å beskrive disse stilnivåene mest mulig presist.
  • Fått kunnskap om retoriske og språklige trekk og syntaktiske strukturer som er typiske for ulike språklige stilnivåer.
  • Fått øvelse i å skrive akademiske tekster på italiensk.
  • Fått øvelse i å samle og organisere kildemateriale, informasjon og ideer og å strukturere et stort stofftilfang.
  • Lært å skrive prosjektskisse for masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må holde et muntlig innlegg og utarbeide en skriftlig prosjektskisse for masteroppgaven. Skissen skrives på italiensk, det muntlige innlegget holdes på italiensk, og begge deler må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt med ordbok på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet går hver høst, unntatt i studieåret 20/21. Da går det i vårsemesteret 2021.

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Italiensk