Dette emnet er erstattet av POR1001 – Innføring i portugisisk.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en elementær innføring i portugisisk språk. Du får en innføring i grammatikk, supplert med praktiske øvelser. De praktiske øvelsene integrerer diverse former for muntlige og skriftlige aktiviteter. Vi forventer at du deltar aktivt og deler erfaringer og faglig kompetanse med de andre studentene. Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye selvstudium.

Hva lærer du?

  • Du har oversikt over språkets grammatikk, og kjennskap til verbsystemet, nominalsystemet og grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre.
  • Du kan bruke elementære setningsmønstre og produsere faste uttrykk og grupper av ord muntlig og skriftlig ved hjelp av innlærte fraser.
  • Du kan stille og svare på spørsmål og utveksle ideer og informasjon om kjente temaer i forutsigbare situasjoner.
  • Du kan kommunisere i forbindelse med enkle og rutinemessige oppgaver. Du kan klare deg i kortfattet sosial utveksling.
  • Du har et stort nok ordforråd til å lese tekster om kjente temaer.
  • Du har en viss fonologisk kontroll. Uttalen er tydelig nok til å forstås, om så aksenten er merkbar.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot POR0101 – Innføring i portugisisk (videreført)

Undervisning

Undervisningen består av 6 timer i 14 uker: 2 timer forelesning med vekt på grammatikk, og 4 timer seminar med praktiske øvelser. Dere oppfordres også til å samarbeide gjennom kollokviegrupper som gir god faglig uttelling.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal gjennomføre tre obligatoriske, interne prøver (to skriftlige og én muntlig presentasjon). Alle disse tre prøvene må være godkjent av faglærer før du kan gå opp til eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 6 timer. Eksamen består av oppgaver i tekstforståelse, en liten egenkomposisjon og grammatikk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Det er tillatt med tospråklig portugisisk/norsk ordbok under eksamen. Hvis ordboken har grammatikkdel eller bøyingsmønstre stiftes sidene der dette står sammen, slik at de ikke kan leses under eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Fra og med høsten 2014.

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk