Dette emnet er nedlagt

POR2300 – Portugisiskspråklige romaner fra romantikken til vår egen tid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du skal lese et utvalg romaner fra hele det portugisiskspråklige (lusofone) området: Portugal, Brasil og det portugisiskspråklige Afrika. Minst én romantekst skal hver gang emnet gis, være fra hvert av disse litterære hovedområdene. Tekstutvalget i det enkelte semesteret vil ta utgangspunkt i et felles tema, for eksempel:

  • sult
  • tørke
  • kjærlighet og ekteskap
  • krig
  • klasse- og rasekonflikter
  • kvinners rettigheter
  • livet i den moderne storbyen

Tekstene som i det enkelte semester velges fra Portugal og Brasil vil kunne hentes fra alle litterære perioder fra og med romantikken. De afrikanske tekstene vil alle være fra de seneste tiår, men her ligger valgmulighetene i de ulike nasjonallitteraturene som faller innenfor det luso-afrikanske området.

Hva lærer du?

Du skal, i ditt muntlige og skriftlige arbeid med pensumtekstene, øve deg i å analysere skjønnlitterære prosatekster utover det metodiske introduksjonnivå de ble presentert for i POR1302 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring 2 (nedlagt).

I ditt arbeid med disse tekstene skal du også videreutvikle den språklige forståelse du opparbeidet gjennom POR1302 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring 2 (nedlagt). En slik utvidet språklig forståelse oppøves gjennom den muntlige og skriftlige egenaktivitet kurset krever, og er en forutsetning for det tekstanalytiske arbeidet som skal gjøres med den enkelte roman.

Arbeidet med romantekster fra ulike tidsperioder og kultursoner vil gi deg økt kunnskap om hele det lusofone området både hva litterære, historiske og sosiale forhold angår.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter bestått eksamen i POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (nedlagt) eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Undervisning

Undervisningen består av to ukentlige seminartimer i 14 uker. Hvilke pensumtekster som velges i det enkelte undervisningssemester vil variere. Pensumoversikt samt ukeplan med oversikt over tekstene vil bli lagt på emnets semesterside i god tid før semesterstart.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til undervisningen minst 20 av 28 ganger. Du skal også levere en kvalifiseringsoppgave på 2 sider (à 2300 tegn) på portugisisk (studenter på studieretning Latin-Amerika kan velge å skrive oppgaven på norsk eller engelsk).

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4 timers skriftlig eksamen. Ved karakterfastsettelsen teller både kunnskapsinnhold og språklige ferdigheter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ettspråklig portugisisk ordbok uten grammatikkdel og bøyningsmønstre.

Eksamensspråk

Portugisisk. Studenter på studieretning Latin-Amerika vil ha anledning til å skrive eksamen på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Portugisisk