SLAV4000 – Kulturell erindring i Sentral-Europa og på Balkan: Den kontroversielle fortiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet diskuterer vi hvordan den kollektive fortiden erindres i Sentral-Europa og på Balkan. Hovedvekten ligger på den kulturelle konstruksjonen av den kollektive erindringen og dens rolle i å forme kollektive identiteter og verdier. Emnet gir en oversikt over sentrale teoretiske tekster og debatter innenfor studiet av kulturell erindring og setter teoretiske begrepsapparater i sammenheng med utvalgte case-studier fra landene i det tidligere Jugoslavia, Polen og Tsjekkia. Vi undersøker hvordan fortiden erindres og med hvilken effekt gjennom et mangfold av media og praksiser (monumenter, litteratur, film, lærebøker i historie, museer, minnemarkeringer). 

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du oversikt over sentrale begreper og metodologi innenfor studiet av kulturell erindring, samt innsikt i samtidige debatter innenfor feltet
  • har du forståelse for erindringspraksiser i Sentral-Europa og på Balkan, av rollen kulturelle praksiser spiller i disse prosessene og av hvordan de er forbundet med konstruksjonen av nasjonal identitet
  • har du innsikt i hvordan minnemarkeringer av (kontroversielle aspekter av) fortiden har utviklet seg i Sentral-Europa og på Balkan i løpet av de siste 100-150 årene
  • kan du plassere kunstverk og erindringskomplekser innenfor en bredere historisk og politisk kontekst, samt sette dem inn i en bredere komparativ sammenheng
  • kan du formulere relevante forskningsspørsmål og bruke de teoretiske innsiktene kritisk på enkelttilfeller fra regionen
  • kan du snakke og skrive kritisk om estetikken, etikken og politikken ved minnemarkeringer i regionen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak på Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk (studieretning) eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (én dobbeltime) i uka i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere et skriftlig utkast av semesteroppgaven til veiledning. Studentene kan også bli bedt om å presentere utkastet muntlig. Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på ement er en semesteroppgave. Oppgaven skal være på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke våren 2022.

Emnet tilbys uregelmessig. For spørsmål om opptak til emnet, ta kontakt med studiekonsulent

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk