SPA2501 – Politisk kultur i Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvorfor spiller personlig lederskap en så framtredende rolle i latinamerikansk politikk? Hvorfor hører nasjonalisme ofte hjemme på venstresiden i Latin-Amerika, og ikke på høyresiden som i Europa? Klinger ordet «revolusjon» bedre i latinamerikaneres ører? Har ord som «politiker» og «staten» samme mening i Norge som i Latin-Amerika?

Emnet tar utgangspunkt i politisk kultur, som innebærer en idé om at det finnes visse grunnleggende tradisjoner og fortolkningsrammer som former den politiske utviklingen. Mens noen forfattere mener det finnes en felles politisk kultur i Latin-Amerika, vil andre legge vekt på de store forskjellene i de ulike landenes politiske tradisjoner og kultur.

Undervisningen vil vektlegge en kritisk tilnærming til kulturelle forklaringer, og dette vil være innfallsvinkelen til den politiske historien, som vil utgjøre mesteparten av pensum.

Fordypningen i emnet vil være 1900-tallets historie i Argentina og Mexico. Partiet PRI (Partido Revolucionario Institucional) har vært så dominerende i Mexico at landet i praksis var en ettpartistat i perioden 1929-2000. I Argentina har Peronismen vært den klart viktigste politiske aktøren siden 1946, og det er ikke uvanlig å høre argentinere si at «I Argentina er vi alle peronister». Med historien om PRI og Peronismen som bakteppe, vil emnet gå mer i dybden når det gjelder personer og hendelser i de to landenes historie. Emnet vil også gå mer i bredden ved å trekke tråder til utviklingen i resten av det spansktalende Amerika.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

 • En kritisk forståelse av begrepet kultur og kulturelle forklaringer
 • Oversikt over den politiske utviklingen i Latin-Amerika på 1900-tallet
 • Grundig kunnskap og forståelse av den politiske utviklingen i Argentina og Mexico på 1900-tallet, ikke minst PRI og Peronismen
 • Evne til å foreta kritisk og komparativ analyse av politiske fenomener og tendenser i Latin-Amerika
 • Evne til å lese og analysere ulike akademiske og journalistiske tekster på spansk
 • Utdypet forståelse av nåtidens latinamerikanske samfunn

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IBER1501 eller SPA1500.

 For å velge dette emnet bør du ha spanskkunnskaper som gjør deg i stand til:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige akademiske tekster
 • forstå muntlig spansk i filmer uten teksting
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere

Vi anbefaler at du tar den diagnostiske testen før du melder deg til emnet. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Les mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne her. Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA4501 – Politisk kultur i Latin-Amerika

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker. Undervisningen gis felles med SPA4501  – Politisk kultur i Latin-Amerika. For at seminarene skal fungere, er det viktig at du møter forberedt og deltar aktivt i drøfting og diskusjoner.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

 • Du skal møte til minimum 7 av 10 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller lignende.
 • Du skal forberede og levere et førsteutkast til intervjuer eller en analyse av for eksempel materiale fra en valgkamp. Oppgaven skal være på cirka 4 sider.
 • Du skal levere et førsteutkast til et skriftlig arbeid med utgangspunkt i en oppgitt oppgavetekst. Denne innleveringen skal dekke viktige deler av pensum. Oppgaven skal være på cirka 6 sider. 

Du har anledning til å bearbeide begge oppgavene frem til endelig innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Aktivitetene må være godkjent av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Emnet har mappevurdering. Studentene mottar individuell veiledning. Mappen skal bestå av to innleveringer på til sammen 10 sider.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2019

Undervisningsspråk

Spansk