SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan har historien de siste 200 årene formet kultur, politikk og samfunn i dagens spansktalende verden? Emnet vil søke et svar på dette spørsmålet ved å gi en oversikt over Latin-Amerikas og Spanias historie fra Napoleonskrigene til i dag.

Forelesningene vil vektlegge grunnleggende trekk og konfliktlinjer i de ulike historiske periodene. Hvordan kommer disse til utrykk i de ulike landenes historie? Hvilke fellestrekk kan vi på øye på? Og hva er særegent for hvert enkelt land?

Seminarene vil ta utgangspunkt i kulturelle utrykk, som for eksempel sanger, film, malerier og litterære tekster, og historiske kilder, som for eksempel taler og erklæringer. Det forutsettes at du deltar aktivt på seminarene slik at du øver opp evnen til å analysere og trekke egne slutninger.  

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • Har du kunnskap om den spansktalende verdens historie.
 • Har du innsikt i kulturelle, sosiale og politiske trekk i spanskspråklige samfunn.
 • Kan du identifisere historiske perioder fra 1800-tallet til i dag.
 • Har du utviklet din evne til å få oversikt over komplekse historiske, sosiale og kulturelle emner.
 • Kan du lese og tilegne deg innholdet i faglige tekster i ulike sjangre på spansk, og samtale på spansk om disse.
 • Kan du drøfte trekk ved den spansktalende verdens kultur og historie på spansk, både i muntlig samtale og i kortere skriftlige arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Før du velger dette emnet, bør du kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige akademiske tekster
 • forstå muntlig spansk i filmer uten teksting
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger
 • skrive sammenhengende korte tekster på spansk i en akademisk sjanger
 • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner på spansk
 • kommunisere på spansk med god uttale og intonasjon

  Vi anbefaler at du tar den diagnostiske testen før du melder deg til emnet. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

  Les mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne her. Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole.

  Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for (da vil man automatisk få reduksjon av studiepoengene). Ta kontakt med studiekonsulenten ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 12 forelesninger og 12 seminarer, til sammen 48 timer fordelt på 12 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du må bestå én skriftlig kvalifiseringsoppgave. På seminarene vil studentene arbeide i grupper med oppgaver. På 8 av 12 seminarer skal resultatet av gruppearbeidet innleveres. Du må også ha godkjent deltakelse på 5 slike gruppearbeider for å kunne gå opp til eksamen. Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. 

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk