SPA2502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Plutselig, uforutsigbart og tilsynelatende spontant kan det oppstå politiske bevegelser som setter i gang grunnleggende endringer i samfunnet. I Latin-Amerika har politiske og sosiale bevegelser vært en avgjørende drivkraft bak samfunnsendringer som uavhengigheten på begynnelsen av 1800-tallet, avviklingen av slaveriet, kvinnelig stemmerett og diktaturenes fall på 1980-tallet.

Emnet er bygd opp rundt tre eller fire «case-studier», det vil si fordypning i tre eller fire aktuelle politiske bevegelser i den spansktalende verden.

I dette kurset undersøker vi:

 • Hva som kjennetegner politiske bevegelser (Hvordan har disse bevegelsene oppstått? Og hva avgjør om de får gjennomslag eller ikke?)
 • Hva de politiske bevegelsene kan fortelle oss om samfunnet de har oppstått i
 • De politiske bevegelsenes kulturelle utrykk og hvordan de kommuniserer sitt budskap

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

 • bred kunnskap om sentrale kulturelle og politiske trekk i den spansktalende verden
 • en teoretisk forståelse av politiske og sosiale bevegelser, særlig fra det 19.–21. århundre
 • en grundig forståelse av noen sentrale kulturelle og politiske trekk i enkelte spansktalende land
 • øving i å arbeide med «case-studier», herunder lese og forstå tekster på spansk i forskjellige sjangre om samme tema
 • øving i å bruke kulturelle uttrykk og politisk kommunikasjon som historiske kilder
 • øving i å skrive korte akademiske tekster på spansk om kulturelle og politiske temaer på idiomatisk korrekt spansk og med et faglig relevant ordforråd

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) eller SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden

For å velge dette emnet bør du ha spanskkunnskaper som gjør deg i stand til:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige akademiske tekster
 • forstå muntlig spansk i filmer uten teksting
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere

Vi anbefaler at du tar den diagnostiske testen før du melder deg til emnet. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Les mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne her. Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA4502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden

Undervisning

Seminarer, 2 timer per uke i 14 uker. 28 timer til sammen.

Obligatorisk aktivitet:

 • Seks oppgaver av begrenset omfang innlevert innen gitte frister. Noen av disse vil være en del av seminarundervisningen, mens andre vil være hjemmeoppgaver. For at du skal få størst mulig utbytte av seminaret, er det viktig at du møter forberedt og deltar aktivt.

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktivitet av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 3-dagers hjemmeeksamen.

Her finner du tidligere gitte eksamensoppgaver med sensorveiledning i emnet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Spansk