SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende oversettelsesvitenskapelig teori og metode og i fagfeltet oversettelsesstudier. Oversettelse behandles som både et kulturelt og et språklig fenomen. I emnet inngår kontrastiv analyse av allerede eksisterende oversettelser og egne kommenterte oversettelser utført av studentene selv. Til de egne oversettelsene skal studentene skrive en oversettelsesvitenskapelig forankret kommentar.

Pensum består av en fast del som er felles for alle studentene. Ytterligere 150─300 sider velges i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

 • innsikt i oversettelsesvitenskapelig teori og metode,
 • kunnskap om de viktigste utviklingstrekkene i forskningsfeltet oversettelsesstudier,
 • evnen til å uttrykke deg på akademisk spansk,
 • øvet deg i å formulere og undersøke oversettelsesvitenskapelige problemstillinger,
 • øvet deg i å oversette mellom spansk og norsk,
 • øvet deg i å gi muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på innhold og språk i dine medstudenters oppgaver.

Og du kan:

 • anvende oversettelsesvitenskapelige og -metodologiske verktøy i analyse av spansk-norsk eller norsk-spansk oversettelse
 • bruke dine ferdigheter i spansk og norsk og kunnskaper om kontrastive trekk mellom de to språkene ved produksjon av egne oversettelser
 • kommentere egne oversettelser ut fra et språk- og/eller oversettelsesvitenskapelig perspektiv
 • reflektere rundt valg av oversettelsesstrategi og vurdere ulike oversettelsesløsninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode praktiske ferdigheter i norsk og spansk. Du må også være i stand til å lese pensum på engelsk.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Seminar, 3 timer i 7 uker. Emnet forutsetter regelmessig oppmøte og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du møter godt forberedt til timene, ettersom undervisningen i stor grad bygger på studentenes egne innlegg. Studenter som ikke møter til første undervisningstime, er selv ansvarlige for å innhente informasjon fra faglærer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

 • I løpet av semesteret skal du skrive to oppgaver som leveres i Canvas til fastsatte frister for tilbakemelding. Oppgavene kan bearbeides før de ved slutten av semesteret leveres samlet som mappeeksamen.
 • Du skal holde ett muntlig fremlegg og gi tilbakemeldinger på dine medstudenters oppgaveutkast.

Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig det semesteret du tar emnet.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. 

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe bestående av to skriftlige oppgaver (se over). Hver oppgave skal ha et omfang på maksimalt 5 sider à 2300 tegn (litteraturliste og eventuell forside kommer i tillegg).

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fortrinnsvis spansk