SPA4305 – Spanskspråklig litteraturteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et studium i sentrale litteraturteoretiske problemstillinger og nyere litteraturteori. Fokus vil variere noe fra semester til semester, og kan dreie seg om alt fra grunnlagsproblemer som: hva er et verk (hva er egentlig en roman, et dikt, et skuespill, et essay?); forholdet mellom litteratur og samfunn; og hva er litterær kvalitet? - til moderne litteraturteoretiske retninger (formalisme, dekonstruksjon, feminisme, postkolonial teori etc).

Emnet er sentrert rundt én problemstilling eller én teoretisk retning i forbindelse med spanskspråklig litteratur. Et pensum på ca. 1000 sider, avhengig av litteraturteoretiske metoder og vanskelighetsgrad, settes opp i samråd med faglærer. Pensum kan inkludere et utvalg skjønnlitterære tekster i et omfang av inntil ett verk som teorien kan leses opp mot.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, har du:

  • grunnleggende kjennskap til trekk ved romanens, poesiens, teaterets og essayets utvikling innenfor spanskspråklig litterær kultur,
  • grunnleggende kjennskap til en del sentrale problemstillinger innenfor genre-teori og i den litteraturteoretiske tradisjonen innen det spanskspråklige området,
  • innsikt i et utvalg sentrale teoretiske retninger (perspektiver og begreper) som er til praktisk nytte både når du foretar litterære analyser og i skrivingen av masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i Europeiske språk, eller til et annet relevant masterprogram. Det er fortrinnsvis tiltenkt studenter på spanskspråklig litteratur, men kan også tas av andre masterstudenter med tilstrekkelige spanskkunnskaper.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Seminar, 2 timer i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal levere to skriftlige oppgaver og presentere dem muntlig.

Aktivitene må godkjennes av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. 

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer.

Veiledende lengde er 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Eksamensbesvarelsen skal ikke overstige 15 sider. Kildehenvisninger og bibliografi kommer i tillegg til det oppgitte sideantallet.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk