Dette emnet er nedlagt

TYSK2302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i én litterær sjanger (for eksempel komedie, tragedie, roman, novelle, lyrikk, essay). Temaene for emnet varierer fra semester til semester.
Pensum består av litterære tekster fra minst to litterære epoker og et utvalg sekundærlitteratur og sjangerteoretiske fremstillinger. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Tema for høsten 2016: Das deutsche Drama 1660–1960

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du

  • styrket dine ferdigheter i litterær analyse og fortolkning gjennom et grundig tekststudium
  • fått innsikt i grunnleggende genreteoretiske og litteraturhistoriske problemstillinger
  • fått en dypere forståelse for genrens stilling og betydning i sin samtid og dens historiske kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarer, to timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker. Det er obligatorisk å møte til 9 av 12 seminarer. Ytterligere fravær må dokumenteres til eksamenskonsulenten. Det er også obligatorisk å presentere et muntlig utkast til semesteroppgaven.  Les mer om obligatoriske aktiviteter.

Tema for semesteroppgaven bestemmer du i samråd med faglærer. Faglærer gir tilbakemelding på utkastet og må godkjenne det før du kan levere endelig versjon av semesteroppgaven.

Du følger samme undervisning som studentene som tar 4000-versjonen av emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er den endelige versjonen av semesteroppgaven. Faglærer må godkjenne utkastet til oppgaven før du kan levere endelig versjon. Godkjenningen er kun gyldig i det semesteret du følger undervisningen. Semesteroppgaven kan derfor ikke leveres i et senere semester.

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Tysk