TYSK2333 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I knapt noen annen nasjonallitteratur har arbeidet med erindringen stått like sentralt som i den tyske. Erfaringene fra to totalitære regimer, Det tredje riket og DDR, har gitt stoff til sentrale verk i den nye og nyeste tyske litteraturen. Med utgangspunkt i tekster av bl.a. Adorno og Sebald skal vi se på hva det innebærer at litteraturen blir medium for erindringsprosesser, både individuelle og kollektive, innenfor det som i Tyskland omtales som en erindringskultur. Emnet passer for studenter på lavere grads nivå i 3. - 6. semester.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • fordypet innsikt i en rekke sentrale verk og forfatterskap fra nyere tysk litteraturi
  • fordypet innsikt begreper og teorier som knytter seg til forholdet mellom litteratur og erindring mer allment.
  • utviklet en bred tekst- og lesekompetanse og forbedrer din evne til å uttrykke deg på tysk, både muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha avlagt TYSK1300 - Tyskspråklig litteratur, innføring (1890-2000) eller ha kunnskaper som tilsvarer læringsmålene for dette emnet (eller for de nedlagte emnene TYSK1302 – Tysk litteratur fra realisme til 1945 (nedlagt)TYSK1303 – Tysk litteratur etter 1945 (nedlagt) og TYSK1301 – Tysk litteratur fra barokk til realisme (1600-1850) (nedlagt).)

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i 12 uker.

Du må møte til undervisningen minst 9 av 12 ganger for å kunne gå opp til eksamen.

I løpet av semesteret skal du også til avtalt tid gi en muntlig presentasjon av utkastet til semesteroppgaven din. Tema for semesteroppgaven bestemmer du i samråd med faglærer. Faglærer gir tilbakemelding på utkastet og må godkjenne det før du kan levere endelig versjon av semesteroppgaven. Les mer om obligatoriske aktiviteter.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave. Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". Mer eksamensinnlevering i Fronter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

I tillegg har emnet en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2017

Deretter uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk