Dette emnet er nedlagt

TYSK2503 – Skilleveier i den tyske historien - Fra reformasjonen til det tyske keiserrike 1500-1918

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler epoker som står sentralt i Tysklands historie: reformasjonstiden, trettiårskrigen, revolusjonen fra 1848 og det tyske keiserrike fra 1871. Hovedfokus ligger på utviklingen av en tysk nasjonal identitet. Emnet vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri og arkitektur.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha grunnleggende kunnskap om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1500 til 1918. De skal ha et reflektert forhold til stoffet, og kunne gi skriftlige og muntlige framstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 2 uketimer i 12 uker). Det er i tillegg innlagt undervisningsfrie uker til oppgaveskriving og selvstudium. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen med foredrag og skriftlige arbeider. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten må møte opp til 75% av undervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen. Studentene skal i løpet av semesteret holde et muntlig seminarinnlegg og dessuten samtidig levere en skriftlig sammenfatning på tysk (ca. 2 sider) som må godkjennes av faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er en skoleeksamen på 4 timer etter undervisningslutt. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdighet.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Studentene fra EAS-programmet, studieretning De tyskspråklige land, fra Språkprogrammet, studieretning Tysk språk, fra Litteraturstudier, studieretning Tyskspråklig litteratur, fra Lektor og adjunktprogrammet, fra Årsenheten i tysk og fra Europastudier (EU) må skrive eksamensoppgaven på tysk. Studenter fra andre programmer og enkeltemnestudenter står fritt til å velge mellom tysk og norsk emksamensspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Dette emnet er nedlagt og delvis erstattet av emnet TYSK2505 – Tysk historie - Fra reformasjonen til Wienerkongressen (1500-1814/15) (nedlagt) fra og med våren 2009

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

tysk