TYSK4300 – Litterært oversetterseminar, fordypning tysk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i praktisk, litterær oversettelse fra tysk til norsk. Studentene arbeider med å oversette kortere, i første rekke litterære tekster fra ulike epoker og genrer. Tekstene gjennomgås, kommenteres og diskuteres i seminarform. Pensum avtales med faglærer og kan ikke være hentet fra litteraturemner studenten har avlagt.

Hva lærer du?

  • Ved å oversette ulike litterære tekster fra tysk til norsk får du grunnleggende innsikt i oversettelsesfaglige problemstillinger
  • Du lærer om forholdet mellom tekst og kontekst, mellom kildespråket tysk og målspråket norsk
  • Du oppøver dine stilistiske vurderingsevne i tysk og norsk
  • Du oppøver din evne til å vurdere egne og andres oversettelser
  • Du utvider ditt kjennskap til tysk litteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (én dobbelttime i uken) i 14 uker. Ved få påmeldte gis emnet med noe redusert undervisning eller som veiledet lesning.

Seminarformen forutsetter regelmessige innleveringer. Læreren velger tekster i samråd med studentene. Under ledelse av læreren kommenterer/diskuterer studentene hverandres oversettelser. Alle diskuterer én innlevert tekst hver gang. Hver tekst har en opponent som har lest teksten ekstra nøye, men alle kommer med innspill. Læreren kan oppsummere eller gi sitt bifall, komme med eksempler og ellers lede arbeidet, slik at studentene kjenner seg trygge og våger å gi/ta kritikk. Diskusjonene vil kunne dreie seg om enkelte ord/fraser, nyanser, forskjeller mellom kilde- og målspråk osv. Etter hvert kan dette knyttes opp mot mer overordnede problemstillinger.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: innlevering av tre oversettelser på tilsammen 9 sider. Én av disse skal ha vært lagt frem i seminaret. Videre kreves det at studenten har vært forberedt opponent på én av medstudentenes oversettelser. Det er obligatorisk fremmøte til seminarer, 75%. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha fått godkjent tre oversettelser på til sammen 12 sider à 2300 tegn inkl. mellomrom. Én av disse skal ha vært lagt frem i seminaret. Videre kreves det at studenten har vært forberedt opponent på én av medstudentenes oversettelser.

Vurderingsformen er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du fremstiller deg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Kildespråksteksten er tysk, målspråket norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk