TYSK4310 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur (Environmental Humanities and Sciences)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Litteratur skaper kunnskap om menneskets forhold til klima, miljø og natur på ulik måte i ulike perioder.

På dette emnet tar vi utgangspunkt i tyskspråklig samtidslitteratur om klimaskiftet og miljøtrusler, for så å bevege oss bakover i tiden, til 1800-tallet og tysk romantikk.

Vi ser på de litterære tekstene ut fra følgende innfallsvinkler: a) litteratur som kulturelt arkiv for menneskets historiske omgang og erfaringer med natur og miljø, b) litteratur som medium for å reflektere over miljøkatastrofer, c) litteratur som motdiskurs mot eksisterende forestillinger om menneske-natur forhold og d) litteraturens virkelighetsmodellerende potensial.

Emnet kombinerer øko- og miljøhistoriske perspektiver på litteratur med en litteraturforståelse som vektlegger litteraturens genuint selvstendige måte å bearbeide og formidle menneskets erfaring med natur på.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, kan du

  • redegjøre for kulturelle og historiske aspekter av menneskets forhold til natur, miljø og klima
  • analysere litterære virkemidler i framstillingen av natur, miljø og klima
  • på en selvstendig måte vurdere og bruke relevant primær- og sekundærlitteratur på tysk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun for masterstudenter med opptak til honours-sertifikatet ved Oslo School of Environmental Humanities (OSEH). Andre masterstudenter kan velge TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur.

Undervisning

Felles undervisning med TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur.

Undervisningen i emnet består av 3 samlinger i løpet av semesteret. Hver samling består av 8 timer , totalt har emnet 6 timer forelesning og 18 timer seminar.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret må du innlevere en prosjektskisse (2-3 sider, maks: 1000 ord), og få dette godkjent av faglæreren.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 5-6 sider (inkl. innholdsfortegnelse og litteraturliste).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk, norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Uregelmessig.

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Tysk