TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Litteratur skaper kunnskap om menneskets forhold til klima, miljø og natur på ulik måte i ulike perioder.

På dette emnet tar vi utgangspunkt i tyskspråklig samtidslitteratur om klimaskiftet og miljøtrusler, for så å bevege oss bakover i tiden, til 1800-tallet og tysk romantikk.

Vi ser på de litterære tekstene ut fra følgende innfallsvinkler: a) litteratur som kulturelt arkiv for menneskets historiske omgang og erfaringer med natur og miljø, b) litteratur som medium for å reflektere over miljøkatastrofer, c) litteratur som motdiskurs mot eksisterende forestillinger om menneske-natur forhold og d) litteraturens virkelighetsmodellerende potensial.

Emnet kombinerer øko- og miljøhistoriske perspektiver på litteratur med en litteraturforståelse som vektlegger litteraturens genuint selvstendige måte å bearbeide og formidle menneskets erfaring med natur på.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, kan du

  • redegjøre for kulturelle og historiske aspekter av menneskets forhold til natur, miljø og klima
  • analysere litterære virkemidler i framstillingen av natur, miljø og klima
  • på en selvstendig måte vurdere og bruke relevant primær- og sekundærlitteratur på tysk
  • formulere en problemstilling og skrive en lengre oppgave på korrekt, akademisk tysk

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Felles undervisning med TYSK4310 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur (Environmental Humanities and Sciences).

Undervisningen i emnet består av 3 samlinger i løpet av semesteret. Hver samling består av 8 timer , totalt har emnet 6 timer forelesning og 18 timer seminar.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: på emnet: I løpet av semesteret må du innlevere en prosjektskisse (5- 6 sider, maks: 1800 ord) , og få dette godkjent av faglæreren.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10-12 sider (inkl. innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Tysk