EST4592 – Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid etter vitenskapelige idealer og av tverrestetisk karakter. Oppgavens emne kan enten:

  1. relatere en problemstilling felles for to estetiske fagfelt (medievitenskap og fordypningsfag 2 i bachelorgraden) til estetisk teori, eller
  2. relatere en fagspesifikk problemstilling (fra medievitenskap) til estetisk teori

Studenten tildeles veileder fra medievitenskap (IMK). Oppgaven kan være en monografi eller en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven gir fordypet innsikt i et avgrenset estetisk og teoretisk emne, i en presis problemstilling og i anvendelse av estetisk metode. Dessuten gir studiet trening i å arbeide med et problemfelt over tid og i å skrive en lengre resonnerende fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du må ha opptak på masterprogrammet i estetiske studier for å ta dette emnet.

Undervisning

Som forberedelse til oppgaveskrivingen blir det arrangert oppgave- og prosjektbeskrivelsesseminar, og underveis i skrivingen får studenten støtte gjennom individuell veiledning og skriveseminar. Det gis i hovedsak individuell veiledning, eventuelt gruppeveiledning. Se også retningslinjer for veiledning av masteroppgaver. Veiledning underveis er obligatorisk.

Deltakelse på oppfølgingsseminaret til Est4002, semesteret etter godkjent eksamen, er en forutsetning for innlevering av masteroppgaven. Dispensasjon fra obligatorisk oppmøte kan eventuelt gis etter søknad.

Eventuelle spørsmål kan rettes til program for estetiske fag.

Eksamen

Masteroppgaven er et skriftlig arbeide som leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet. Den blir vurdert av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Veileder sitter ikke i kommisjonen. Bokstavkarakter benyttes. Etter at eksamenskommisjonen har vurdert oppgaven, møter kandidaten til muntlig eksamen som består i en samtale om oppgaven. Muntlig eksamen er justerende.

Prosedyrer for levering av masteroppgaver ved IMK

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Husk å fylle ut Obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

Slik utformer du større dokumenter til trykking hos Reprosentralen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eksamen kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Oppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av siste semester.

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men andre skandinaviske språk aksepteres. Etter søknad kan den også skrives på engelsk, tysk eller fransk.