JOUR4699 – Selvvalgt emne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Selvvalgt emne er en mulighet til å studere et tema som interesserer deg, men som det ikke tilbys et eget emne i for tiden.

Du kan ta utgangspunkt i et emne på masternivå som har vært gitt tidligere ved IMK eller eksternt, eller du kan formulere temaet selv.

Du har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven.

Hva lærer du?

Når emnet er avsluttet, forventes studenten å kunne:

  • formulere en problemstilling
  • søke, skaffe, lese og forstå vitenskapelig litteratur
  • gjøre rede for og diskutere vitenskapelig litteratur innenfor et avgrenset område på en selvstendig og kritisk måte
  • demonstrere avansert kunnskap innenfor det valgte emnet
  • skrive i en akademisk sjanger, bl.a. med en tydelig avgrensning og problemstilling, vitenskapelig referanseverk, og tydelig skille mellom gjengivelse av andres arbeid og egne synspunkter og konklusjoner
  • arbeide selvstendig med en vitenskapelig studie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun for studenter med opptak til Journalistikk (master - to år).

Studenten må finne en vitenskapelig ansatt som kan være veileder, og legge frem en kort emnebeskrivelse som på noen setninger sier noe om hva emnet handler om. I tillegg til emnebeskrivelsen skal søknaden inneholde:

  • Tittel på emnet
  • Problemstilling
  • Pensumliste på 800 - 1000 sider som studenten ikke har blitt hørt i ved tidligere eksamener.

Veileder godkjenner emnebeskrivelsen og signerer på skjema for selvvalgt emne. Deretter leveres søknad og vedlegg til instituttet (ved studiekonsulent) til godkjenning.

Fristen for levering av søknad med emnebeskrivelse og pensumliste er 1. mars i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret.

Undervisning

Studenten får inntil tre timer veiledning, forøvrig forutsettes det at studenten jobber selvstendig. Studentene har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven. Muligheten for å finne en egnet fagperson ved IMK vil variere fra semester til semester avhengig av ledig veiledningskapasitet og temaet for det selvvalgte emnet.

Eksamen

Semesteroppgave på 15 normalsider, á 2300 tegn uten mellomrom.

Du kan skrive oppgaven på norsk, dansk eller svensk. Studenter på engelskspråklige masterprogrammer skriver oppgaven på engelsk.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Du kan kun ta emnet en gang.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.