Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Digitale medier inngår i hverdagslivet for de aller fleste. I dette emnet får du en grundig innføring i hva som kjennetegner digitale medier og digital kultur, og hvordan vi kan analysere og forstå de endringene, uttrykkene, mulighetene og begrensningene som oppstår. Du får en kritisk faglig forståelse for kompleksiteten i de digitale mediene vi daglig omgir oss med og de sosiale samhandlingene og digitale kulturen som de inngår i.

Emnet har et historisk blikk på utviklingen av digitale medier, og du lærer om både humanistiske og samfunnsvitenskapelige teorier og tilnærminger til samtidens digitale kultur. Vi undersøker de teknologiske, økonomiske og sosiale forutsetningene for utviklingen av digital kultur og de nye kommunikasjonsmønstrene og uttrykksformene som digitale medier muliggjør. Du får trening i kritisk analyse av digitale medier og digitale kulturuttrykk gjennom å teoretisere og diskutere ulike temaer innen digitale genrer og uttrykk, sosiale medier, nettsamfunn, brukerdeltakelse, brukerproduksjon, identitet, dataspill og mobilteknologi.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet kan du:

  • Forstå og drøfte sentrale aspekter ved digitale medier og digital kultur som teknologi og digitalisering, tekst og genre, identitet, sosiale medier, nettverk og samfunn, deltakerkultur, opphavsrett, overvåkning, privatliv og personvern med utgangspunkt i humanistiske og samfunnsvitenskapelige teorier og tilnærminger i medievitenskapen.
  • Gjøre rede for den historiske utviklingen av digitale medier, med datamaskiner, Internett, hypertekst, multimodalitet, interaktivitet, konvergens/divergens og dataspill.
  • Analysere og fortolke ulike digitale kulturuttrykk og plassere slike i en faglig og historisk kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen er fordelt på innførende forelesninger og oppgaveløsning i seminargrupper.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet.

Det er obligatorisk oppmøte til minimum 75% av seminarundervisningen (6 av 8 seminarer), og det forventes aktiv deltakelse i seminarundervisningen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende oppmøtekrav og frister for obligatoriske aktiviteter, samt gjøre det kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag som fraværsdagen eller innleveringsfrist. Dokumentasjon på fraværet må sendes inn innen tre dager. 

Eksamen

4-timers hjemmeeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.
Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknaden om engelsk oppgavetekst må sendes til IMKs studieseksjon senest tre uker før eksamensdatoen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2013

Periodisk emneevaluering høsten 2015

Periodisk emneevaluering høsten 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk