Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et valgemne. BA-studentene skal velge to av fire valgemner i 80-gruppa.

Hva vil det si å leve i en virkelighet der vi møter verden gjennom stadig nye skjermer? Enten det gjelder mobilskjermen, VR-briller eller displayet på tredemøllen, kan skjermene påvirke hvordan vi ser og vurderer det som skjer rundt oss.

I dette emnet lærer du om hvordan egenskaper ved ulike typer skjermer påvirker og begrenser vår forståelse av verden. Vi fokuserer på de kulturene og bransjene som skjermene er en del av og deres politikk, estetikk og teknologi.

Emnet oppøver skjermkyndighet ("screen literacy"), det vil si ferdigheter i å analysere og vurdere kritisk skjermbaserte medier, deres innhold og bruk. I tillegg vil du gjennom veiledete individuelle oppgaver gå i dybden på de fagområdene og de skjermbaserte mediene du er mest interessert i.

Dette emnet gir deg ferdigheter som du trenger i arbeidslivet. Emnet introduserer deg også til tema som du kan arbeide videre med på MA Screen Cultures eller MA Medievitenskap.

Hva lærer du?

Når du har bestått emnet kan du:

  • Gjengi grunnleggende trekk ved skjermenes historie, estetikk, teknologi og politikk.
  • Beskrive ulike typer skjermkulturer, deriblant kulturer rundt kinoskjermen, fjernsynsskjermen, datamaskinskjermen og smarttelefonskjermen.
  • Selvstendig analysere og fortolke skjermkulturelle medietekster og uttrykk.
  • Vurdere teorier og tilnærminger til å studere skjermkulturer, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.
  • Analysere akademiske, profesjonsmessige og forskningsetiske problemstillinger innenfor fagområdet skjermkulturer.

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er bare for programstudenter BA Medievitenskap

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics

Undervisning

Undervisningsformen er noen forelesninger, men i hovedsak seminarer. 

Mye av seminarundervisningen består av obligatorisk veiledning i forbindelse med semesteroppgaven.

Emnet samarbeider med Screen Cultures som er et tverrfaglig satsingområde ved HF-fakultetet.

Eksamen

Eksamensformen er semesteroppgave.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk