MEVIT2113 – Politisk kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et valgbart fordypningsemne. Programstudentene på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon skal velge to av fire valgbare fordypningsemner i 80-gruppa. Se mer under oppbygging og gjennomføring.

Politisk kommunikasjon er meningsutveksling om hvordan samfunnet skal styres, og om hvordan politikere, medier, automatiserte maskiner, kommunikasjonsarbeidere og publikum deltar i slik meningsutveksling. I dette emnet lærer du teorier om makt og påvirkning, og hvordan politisk kommunikasjon endrer seg med internett, kunstig intelligens (AI), algoritmer og sosiale medier.

Vi stiller spørsmål om hvem som får delta og hvem som får gjennomslag, og i hvilke former det skjer. Vi belyser hvordan kunstig intelligens og dataprogrammert propaganda påvirker den politiske kommunikasjonen. Vi studerer ulike aktørers kommunikasjonsstrategier og retorikk, samt det økende spenningsfeltet mellom maskiner og menneske i politisk kommunikasjon.

Gjennom aktuelle eksempler og praktisk trening utforsker vi forståelser, tradisjoner og virkemidler i politisk kommunikasjon. Vi møter politiske aktører som til daglig jobber med å få gjennomslag for sine synspunkter, og setter et kritisk blikk på hvordan politisk påvirkning foregår, og hvordan feltet nå påvirkes i økende grad av kunstig intelligens.

Emnet lærer deg ferdigheter som du trenger i arbeidslivet. Det introduserer også tema som du kan studere på masterprogrammet Politisk kommunikasjon  eller masterprogrammet i medier og kommunikasjon.

Hva lærer du?

Når kurset er gjennomført kan du:

Kunnskap

  • Gjøre rede for grunnleggende teorier og begreper til å analysere politisk kommunikasjon
  • Forståelse av hva kunstig intelligens er og hvordan det påvirker politisk kommunikasjon

Ferdigheter

  • Forstå og analysere politisk journalistikk og påvirkningsprosesser
  • Skrive en analyse og/eller en teoretisk oppgave om politisk kommunikasjon

Generell kompetanse.

  • Ha kjennskap til de mest sentrale forskningstradisjonene i feltet politisk kommunikasjon i lys av nye medier.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt programstudenter på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon

Undervisning

Emnet har en forelesningsrekke på 7 x 2 timer og en seminarrekke på 7 x 2 timer. 

Obligatorisk aktivitet er en kvalifiseringsoppgave med to deler:

  • Studenter skal produsere en kommunikasjonssak og et refleksjonsnotat. Dette kan gjøres alene eller i grupper (maks tre studenter).
  • En plan for oppgaven skal presenteres i seminarundervisningen, hvor studentene skal være opponent på hverandres oppgaver.

Mer informasjon om kvalifiseringsoppgaven blir gitt i Canvas.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Dette emnet har 3 dagers hjemmeeksamen. 

Les mer om eksamen ved IMK.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk