MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i teorier og perspektiver på ulike former for mediepåvirkning og medieeffekter. Studentene får kjennskap til både generelle forutsetninger for mediepåvirkning, og mer spesifikke teorier viser hvordan mediene kan påvirke holdninger, atferd og bidrar til opinionsdanning.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet vil du:

 • Ha svært god og bred kunnskap om grunnleggende innsikter i hvordan mediene påvirker individ og samfunn
 • Ha svært god og bred kunnskap om teorier og ulike perspektiver på mediepåvirkning
 • Ha svært god kunnskap om hva medieeffekter er
 • Ha svært god kunnskap om forskjellige typer av effekter (holdninger, kognitive, affektive, atferdsmessige)
 • Ha svært god kunnskap om ulike tematiske områder for mediepåvirkning (politisk kommunikasjon, vold, kjønn, osv.)

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet vil du

 • Kunne avgjøre hva mediepåvirkning faktisk er, og når vi kan si at har med medieeffekter å gjøre
 • Kunne bruke perspektiver på mediepåvirkning til å forstå hvordan mediene påvirker deg selv og andre
 • Kunne bruke teorier om medieeffekter til å analysere hvordan medieinnhold påvirker individer og samfunn
 • Kunne kritisk vurdere ulike teorier om mediepåvirkning, samt vurdere hvordan en best kan studere mediepåvirkning

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet vil du:

 • ha forståelse for hvordan medier, både tradisjonelle medier og sosiale medier, påvirker individer
 • ha forståelse for hvordan medier, både tradisjonelle medier og sosiale medier, påvirker samfunnet
 • ha forståelse for medienes makt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger der vi diskuterer ulike teorier og perspektiver på mediepåvirkning, og seminarer der studentene selv aktivt diskuterer og analyserer ulike typer medieeffekter samt teorier om medieeffekter med utgangspunkt i egen og hverandres mediebruk.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i seminarene.

Emnet har to obligatoriske aktiviteter som må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet. Beskrivelse og omfang av obligatoriske aktiviteter vil bli publisert på Canvas ved undervisningens oppstart.

 

Obligatorisk aktivitet 1:

Den første obligatoriske aktiviteten består av to deler. I del 1 skal studentene levere en individuell dagbok, som viser studentenes mediebruk over to dager. Del 2 av denne aktiviteten skal bestå av en vurdering av egen mediepåvirkning disse to dagene, basert på pensum. I del 2 skal studentene skrive minimum to sider (sammenhengende tekst).

 

Obligatorisk aktivitet 2:

Også den andre obligatoriske aktiviteten består av to deler. I del 1 skal studentene gjennomføre en muntlig gruppepresentasjon på 10 minutter der de redegjør for hvordan de har blitt påvirket av mediebruken. Presentasjonen skal være basert på de innleverte dagbøkene. Gruppene skal bruke powerpoint eller lignende verktøy i presentasjonen. I del 2 skal de samme gruppene kommentere en annen gruppes presentasjon.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers hjemmeeksamen

For å få anledning til å fremstille seg til eksamen må studentene få godkjent de to (2) obligatoriske akitvitetene.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk