MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i teorier og perspektiver på ulike former for mediepåvirkning og medieeffekter. Studentene får kjennskap til både generelle forutsetninger for mediepåvirkning, og mer spesifikke teorier viser hvordan mediene kan påvirke holdninger, atferd og bidra til opinionsdanning.

Hva lærer du?

Du lærer å identifisere og forstå grunnleggende innsikter og begreper knyttet til hvordan mediene påvirker oss. Vi vil særlig legge vekt på hva mediepåvirkning faktisk er, og når vi kan si at har med medieeffekter å gjøre. Emnet lærer deg å vurdere ulike teorier om mediepåvirkning, og å vurdere hvordan en best kan studere mediepåvirkning.

I forelesningene vil du lære om de grunnleggende begrepene og teoriene på feltet. Videre vil emnet ta utgangspunkt i forskningsnære eksempler, og gjennom øvelser i arbeidsgrupper vil du lære hvordan man kan studere mediepåvirkning. I både forelesninger og arbeidsgrupper arbeider vi spesifikt med problemstillingsorientering, det vil si at vi alltid forsøker å forstå hva ulike forskere ønsket å lære når de utførte spesifikk forskning, og hvorfor forskjellige teorier er brukt.

Innføringen i sentrale begreper og teorier vil dekke de følgende områdene, og i løpet av emnet skal studentene forstå og gjøre rede for blant annet dette:

  • Hvorfor studerer vi medieeffekter?
  • Hva er medieeffekter?
  • Forskjellige typer av effekter (holdninger, kognitive, affektive, atferdsmessige)
  • Dagsorden-, priming, og framingeffekter
  • Politisk kommunikasjon, nyheter og medieeffekter
  • Effekter på ulike områder (vold, følelser, underholdning)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og arbeidsgrupper. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i seminarene.

Emnet har to obligatoriske aktiviteter som må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet. Beskrivelse og omfang av obligatoriske aktiviteter vil bli publisert på semestersiden til emnet ved undervisningens oppstart.

 

Obligatorisk aktivitet 1:

Den første obligatoriske aktiviteten består av to deler. I del 1 skal studentene levere en individuell dagbok, som viser studentenes mediebruk over to dager. Del 2 av denne aktiviteten skal bestå av en vurdering av egen mediepåvirkning disse to dagene, basert på pensum. I del 2 skal studentene skrive minimum to sider (sammenhengende tekst).

 

Obligatorisk aktivitet 2:

Også den andre obligatoriske aktiviteten består av to deler. I del 1 skal studentene gjennomføre en muntlig gruppe-presentasjon på 10 minutter der de redegjør for hvordan de har blitt påvirket av mediebruken. Presentasjonen skal være basert på innleverte dagbøkene. Gruppene skal bruke powerpoint eller lignende verktøy i presentasjonen. I del 2 skal de samme gruppene kommentere en annen gruppes presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skoleeksamen (Fire timers hjemmeeksamen våren 2020)

For å få anledning til å fremstille seg til eksamen må studentene få godkjent de to (2) obligatoriske akitvitetene.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk