MEVIT3540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnets tema er bildedannelse: Hvordan dannes bilder? Hvordan brukes bilder? Hva slags kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger inngår de i? Emnet gir en tverrfaglig innføring i ulike bildeformer som fotografering, video, sonar, et utvalg av medisinske bildetyper og visse typer computergenererte bilder.

Emnet retter fokus mot de praksisene som bildedannelsene inngår i. Vi ser nærmere på et utvalg av hverdagslige praksiser, bildetyper som vi ser og bruker i dagliglivet og de sammenhengene de inngår i. Gjesteforelesere fra ulike fagområder gir korte innføringer i hvordan bildene rent teknisk er laget. Emnet skal slik også gi kjennskap til ulike bildeteknikker som er viktige for å forstå de ulike bildepraksisene. Ved å invitere ulike fagområder inn på forelesningene og inn på pensum får vi mulighet til å få innblikk i hvordan bildepraksiser forstås innen ulike akademiske fagområder som medievitenskap, medisin, informatikk, fysikk og forsvarsstudier. Emnet har en medievitenskapelig forankring og vektlegger særlig hvordan bildeteknologiene inngår i større kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger. Emnet berører spørsmål om tverrfaglig kunnskap knyttet til begreper om bilde, bildeteknologi, representasjon, visualisering, simulering og bildedannelse.

Emnet benytter gjesteforelesere fra et utvalg av forskjellige fagområder. Hvilke fagområder og gjesteforelesere som presenteres vil variere noe fra semester til semester, avhengig av hvem som har ansvaret for undervisningen. Dette vil opplyses om før emnestart.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

  • Ha kjennskap til hvordan bildene er skapt.
  • Ha kunnskap om et utvalg av hverdagslige praksiser for bildedannelse.
  • Ha innsikt i teoretiske perspektiver knyttet til hvordan man tenker omkring og forstår bruk av bilder.
  • Ha innsikt i bilders kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

Ferdigheter

  • Kunne drøfte ulike typer bildedannelse med hensyn til deres kulturelle og samfunnsmessige betydning.
  • Demonstrere innsikt i teknikker, prinsipper og perspektiver som er relevante for å forstå flere typer bildeteknologier.
  • Kunne engasjere seg i diskusjoner om teorier, begreper og problemer som er relevante for å forstå ulike praksiser i bildedannelse.

Generell kompetanse

  • Kunne tilegne seg tverrfaglig informasjon og diskutere og videreformidle kunnskap fra ulike perspektiver og på tvers av akademiske disipliner.
  • Kritisk vurdere egen og andres argumentasjon og stille begrunnede spørsmål til forskjellige praksiser og bruk av bilder.

 

Studenter som allerede har noe kjennskap til bildeteori og/eller kunnskap om hvordan bilder inngår i kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger vil gjennom dette emnet få utvidet sin kunnskap til å omfatte flere fagområder og få supplert sin kunnskap om grunnleggende teknikker og prinsipper for bildedannelse.

For studenter fra andre fakulteter enn HF og SV som allerede har kunnskap om grunnleggende teknikker og prinsipper for bildedannelse vil dette emnet kunne tilføre kunnskap om hvordan bildeteknologier inngår i kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT4540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier

Undervisning

Undervisningen består normalt av tilsammen 28 timer med forelesninger/seminarer, hvorav minst fire inkluderer gjesteforelesninger fra andre fagområder enn medievitenskap. Undervisningsspråket er norsk (eller skandinaviske språk), men det vil kunne være enkeltforelesninger på engelsk. Seminarene vil bidra til utvikling av et norsk begrepsapparat.

 

Obligatoriske aktiviteter

I dette emnet er det obligatorisk å holde en muntlig presentasjon. Det er også et krav om å delta i diskusjoner og kommentere andre studenters arbeid.

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Eksamen består av en tredagers hjemmeeksamen. Studenten skal levere en selvstendig eksamensbesvarelse på inntil 10 normalside (en side regnes som ca. 2300 tegn uten mellomrom)

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår 2023
Vår 2021
Vår 2019
Høst 2017
Eksamen
Vår 2023
Vår 2021
Vår 2019
Høst 2017
Undervisningsspråk
Norsk