Dette emnet er nedlagt

MEVIT4630 – Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg i både produksjon og analyse av digitale medietekster.

Det gis innføring i programvare for multimodal produksjon, teorier om og metoder for innovasjon, digital retorikk og design.

Gjennom samarbeid med, og på oppdrag fra, eksterne aktører (mediebedrifter, museer, etc.) produserer studentene en fungerende prototype i henhold til oppdragsgivers spesifikasjoner og behov.

Prosjektet skal i stor grad utnytte multimedialt samspill i tillegg til løsninger for interaksjon, kommunikative tjenester, lokasjon og mobilitet.

Det legges vekt på at tematikken i prosjektarbeidet knyttes opp til pågående forskning på digitale medier ved IMK. Prosjektarbeidet skal aktualisere sentrale mediefaglige emner og eksemplifisere mulige digitale uttrykksformer.

Studentene forfatter individuelt paper som problematiserer erfaringene med utviklingsarbeidet. Det vil bli gitt innføring i paperet som genre.

Studentene oppmuntres til å skrive paperet på engelsk og levere det til egnede konferanser.

Hva lærer du?

Studentene bevisstgjøres i praktisk–teoretiske prosedyrer for arbeid med digitale medier. Sentrale læringsmål er:

  • Å skape kritisk forståelse for dynamikken i og mulighetene for å influere medieinnovasjon
  • Å beherske produksjon av innovative prototyper på digitale uttrykksformer som kan inngå i konkrete brukssituasjoner
  • Å skrive et vitenskapelig/faglig paper med utgangspunkt i eget utviklingsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak på Medier og kommunikasjon (bachelor).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MEVIT2500.

Undervisning

Det gis innledende forelesninger samt innføring i programvare.

Deretter baseres undervisningen på gruppearbeid for gjennomføring av utviklingsprosjekt (produksjon av protype/proof of concept) etter innspill fra ekstern oppdragsgiver. Gruppen skriver rapport/logg fra arbeidet.

Studentene får veiledning i forbindelse med individuell skriving av paper.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det skal leveres en gruppeproduksjon, grupperapport og individuelt paper
på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom). Individuelt paper teller 50 prosent av karakteren. Gruppeproduksjon og grupperapport teller samlet 50 prosent av karakteren.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

 

 

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk