MEVIT4896 – Vitenskapelig assistansearbeid

Kort om emnet

Studenten tilknyttes og deltar i et medievitenskapelig forskningsprosjekt. Studenten gjennomfører et nærmere avtalt vitenskapelig arbeid under veiledning av en vitenskapelig tilsatt ved Institutt for medier og kommunikasjon. Arbeidet kan inkludere utforming av forskningsdesign, litteraturgjennomgang, innsamling av datamateriale og gjennomføring av analyser. Gjennom empiriske undersøkelser og/eller teoretisk refleksjon skal studenten tilegne seg den innsikt og de ferdigheter som skal til for å gjennomføre et arbeid som holder god vitenskapelig standard. Kurset skal både gi praktiske ferdigheter som er til hjelp for studenten under det senere arbeidet med masteroppgaven, og bidra med teoretisk og praktisk kompetanse som er til nytte for pågående forskning ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Arbeidet må i omfang tilsvare seks ukers fulltidsstudier.

Det forutsettes at prosjektet ledes av en medieforsker med doktorgradkompetanse. Forskeren må være ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Det lages en avtale om innholdet og det vitenskapelige assistentarbeidet som prosjektleder godkjenner og veileder i henhold til. Avtalen undertegnes i forkant av arbeidet (last ned skjema her (pdf)).

Her har vi laget en egen side der du kan se eksempler på pågående forskning ved IMK, som du kan bruke som inspirasjon for ditt emne. I tillegg til prosjektene listet på siden vil det være mulig å knytte seg til andre prosjekter ved IMK, gitt at man lager en avtale med en forsker på IMK.

Emnet har følgende komponenter:

 • Veiledning i for- og etterkant
 • Selvstendig forskningsarbeid som beskrevet ovenfor
 • Et pensum på om lag 500 sider knyttet til prosjektets tema, vitenskapsteoretiske innretning og/eller metode
 • En rapport på 10 normalsider som beskriver og drøfter innholdet i forskningsarbeidet. Rapporten kan være et selvstendig arbeid, eller den kan inngå i publiserte arbeider fra prosjektet. I det siste tilfellet må studenten angi og veileder godkjenne hvilke deler av publikasjonene som utgjør rapporten.

Hva lærer du?

Studenten skal utvikle forskningskompetanse og evne til å vurdere og velge mellom ulike medievitenskapelige forskningsdesign og metoder.

Etter å ha gjennomført emnet forventes at: 

 • Studenten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Studenten har innsikt i og kunnskap om utviklingen av et avgrenset forskningsprosjekt
 • Studenten har evne til å vurdere mellom og velge ulike medievitenskapelige forskningsdesign og metoder
 • Studenten kan analysere og håndtere et forskningsmateriale kritisk og har evnen til å skriftlig reflektere rundt metodevalg og egen forskerrrolle

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB! For å kunne ta dette emnet må du først kontakte og få til en konkret avtale om vitenskapelig assistanse med en av de vitenskapelige ansatte ved Institutt for medier og kommunikasjon. Merk at emnepåmelding ikke er det samme som godkjenning av prosjekt, og du kan IKKE ta emnet uten at du har inngått en avtale.

Den signerte avtalen må leveres til instituttet (ved studiekonsulent) til godkjenning 

 • innen 1. mars i vårsemesteret eller
 • innen 1. oktober i høstsemesteret.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammene ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på et masterprogram ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Undervisning

Det forutsettes en grad av selvstendig arbeid. Studentene får veiledning individuelt eller i grupper under hele prosessen.

Eksamen

Studenten må utarbeide en rapport 10 normalsider på bakgrunn av det arbeidet hun/han har gjort. Rapporten skal inneholde følgende komponenter: Innledning, presentasjon av tema, presentasjon av arbeidsoppgave og faglig produksjon, metode, metoderefleksjoner, potensielle funn og refleksjoner over utfordringer med arbeidet. Rapporten kan også redegjøre for hvilken type publikasjon arbeidet har tatt sikte på å inngå i eller realiseres som, enten dette gjelder bidrag til publikasjoner fra prosjektet, eller som en selvstendig publikasjon, der det er relevant.

Rapporten leveres til først til veileder, som vurderer om kandidaten har gjennomført arbeidet som beskrives i rapporten.

Deretter leveres rapporten i Inspera og vurderes av sensor.

Frist for innlevering:

 • 10. juni vårsemesteret
 • 16. desember i høstsemesteret

(Fristene kan tilrettelegges til det enkelte prosjekt, og skulle datoen falle på en helge- eller helligdag, vil fristen være første ordinære arbeidsdag.)

Sensorveiledning til emnet finnes her. Emnet har en generell sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan skrive rapporten på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet kan kun tas en gang. Det er ikke mulig å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)