MEVIT4898 – Selvvalgt emne II i medievitenskap

Kort om emnet

Selvvalgt emne er en mulighet til å studere et tema som interesserer deg, men som det ikke tilbys et eget emne i. 

Du kan ta utgangspunkt i et emne på masternivå som har vært gitt tidligere ved IMK, som for eksempel emnene på denne siden, emner gitt eksternt, eller du kan formulere temaet og pensum selv. Du kan også få inspirasjon til temaet etter å ha studert oversikten over IMKs vitenskapelige ansatte, og hva de forsker på og hva de skriver om. 

 

Her har vi laget en egen side der du kan se eksempler på pågående forskning ved IMK, som kan brukes til inspirasjon for ditt selvvalgte emne.

 

Du har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ansatt ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert kunnskap innenfor det valgte temaet

Ferdigheter

Studenten

  • kan formulere en problemstilling
  • kan søke, skaffe, lese og forstå vitenskapelig litteratur
  • kan gjøre rede for og diskutere vitenskapelig litteratur innenfor et avgrenset område på en selvstendig og kritisk måte

Generell kompetanse

Studenten

  • kan skrive i en akademisk sjanger, bl.a. med en tydelig avgrensning og problemstilling, vitenskapelig referanseverk, og tydelig skille mellom gjengivelse av andres arbeid og egne synspunkter og konklusjoner
  • kan arbeide selvstendig med en vitenskapelig studie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er kun for studenter med opptak til masterprogrammet i medievitenskap.

Studenten må finne en vitenskapelig ansatt som kan være veileder, og legge frem en kort emnebeskrivelse som på noen setninger sier noe om hva emnet handler om. I tillegg til emnebeskrivelsen skal søknaden inneholde:

  • Tittel på emnet
  • Problemstilling
  • Pensumliste på 800 - 1000 sider som studenten ikke har blitt hørt i ved tidligere eksamener.

Veileder godkjenner emnebeskrivelsen og signerer på skjema for selvvalgt emne. Deretter leveres søknad og vedlegg til instituttet (ved studiekonsulent) til godkjenning.

Fristen for levering av søknad med emnebeskrivelse og pensumliste er 1. mars i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret.

Studentene som fikk opptak høsten 2003 og våren 2004 kan ha inntil 3 selvvalgte semesteroppgaver (dvs. inntil 30 studiepoeng) i sin mastergrad. Studenter som fikk opptak fra og med høsten 2004 kan ha inntil 2 selvvalgte (dvs. inntil 20 studiepoeng) i sin mastergrad. Ønsker du å legge opp flere selvvalgte semesteroppgaver må du benytte emnekodene MEVIT4899 og/eller MEVIT4898.

Undervisning

Studenten får inntil tre timer veiledning, forøvrig forutsettes det at studenten jobber selvstendig.

Studenten har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven.

Muligheten for å finne en egnet fagperson ved IMK vil variere fra semester til semester avhengig av ledig veiledningskapasitet og temaet for det selvvalgte emnet.

Eksamen

Semesteroppgave på 15 normalsider, á 2300 tegn uten mellomrom.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet kan kun tas en gang. Eksamen kan ikke tas på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)