MEVIT4991 – Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon

Kort om emnet

Masteroppgaven er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk eller empirisk art: Den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning. Denne type masteroppgave består av to deler, en praktisk produksjon og en teoretisk del.

Den praktiske produksjonen kan bestå av en audio-visuell eller multimediaproduduksjon. Den teoretiske delen kan enten være en kritisk-teoretisk refleksjon over produktets tilblivelse, dets mottagelse eller ”språk”, virkemidler eller tema.

De to delene skal forholde seg til hverandre enten slik at den praktiske delen eksemplifiserer eller demonstrerer de teoretiske eller analytiske poengene i den skriftlige delen, eller slik at den brukes som materiale for den teoretisk-analytiske refleksjonen i den skriftlige delen.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i medievitenskapelige problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig idé til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave.

Studentene lærer å forholde seg kritisk til andres forskning og å presentere sin egen forskning for andre.

Studiene forbereder studentene til videre analytisk arbeid og til ph.d.-utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er for studenter med opptak til Medier og kommunikasjon (master - to år).

Undervisning

Det gis i hovedsak individuell veiledning (ev. gruppeveiledning).

Se også retningslinjer for veiledning av masteroppgaver. Veiledning underveis er obligatorisk.

Det må leveres en prosjektbeskrivelse til godkjenning før studenten kan skrive masteroppgave. Nærmere informasjon om prosedyrer her finnes på emnesiden for emnet MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt).

Før muntlig vurdering kan gjennomføres, må en kvalifiseringsoppgave i form av en prøveforelesning godkjennes av kommisjonen for kandidatens masteroppgave.

Det muntlige framlegget skal ta utgangspunkt i masteroppgaven (dvs. presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l.) og har inntil 30 minutters varighet.

Den muntlige presentasjonen er åpen for alle og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon.

Eksamen

Praktisk masteroppgave består av praktisk produksjon, samt et skriftlig arbeide som leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet. Den praktiske produksjonen leveres samtidig med den teoretiske delen. Den praktiske delen leveres i tre eksemplarer.

En kommisjon bestående av en intern og en ekstern sensor vurderer masteroppgaven. En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

For studenter som ble tatt opp høsten 2010 eller senere: For å kunne levere oppgaven må studenten ha deltatt på et obligatorisk seminar og presentere en progresjonsrapport for arbeidet med masteroppgaven. Seminaret arrangeres hvert høstsemester. Tidspunkt for seminaret publiseres på semestersiden.

Du må følge prosedyre for levering av masteroppgaver ved IMK.

Merk at fra våren 2019 gjennomfører IMK en elektronisk plagiatkontroll av alle innleverte masteroppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Studenter på Nordic Media-programmet må levere masteroppgaven på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk