MUS4091 – Masteroppgave i musikkvitenskap

Kort om emnet

Masteroppgaven er et forskningsrettet, vitenskapelig arbeid som gir deg kunnskap om å lage problemstillinger og trening i å finne egnede metoder til å løse forskningsspørsmål. Dette vil øke evnen til å arbeide selvstendig, kreativt og kritisk for å utvikle og gjennomføre et større prosjekt. Avhandlingen kan være en selvstendig empirisk undersøkelse som bygger på kildestudier/feltarbeid eller en orienteringsoppgave om et musikkvitenskapelig emne på grunnlag av andres forskning.

I motsetning til en 60-poengs masteroppgave kan en 30-poengs masteroppgave IKKE inneholde praktiske deler.

En prosjektskisse for masteroppgaven må leveres innen gitt tidsfrist i andre semester av masterprogrammet (ved 100% progresjon). Denne vil danne grunnlag for tildeling av veileder og skal utarbeides til en godkjent prosjektbeskrivelse i emnet MUS4226 Oppgaveseminar som tas i tredje semester ved normal progresjon. Veiledningskontrakt må signeres før veiledning kan finne sted.

 

En del av veiledningen i masterarbeidet vil kunne foregå i grupper.

 

Se også:

Retningslinjer for masteroppgave, 30 studiepoeng

Veiledningskontrakt for masteroppgave

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO

Frister og retningslinjer for innlevering av masteroppgaven ved IMV

Lagring av master-/hovedoppgave på web

Obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

Hva lærer du?

Du skal lære å arbeide selvstendig og utvikle evnen til å planlegge og gjennomføre et større prosjekt. Arbeidet med masteroppgaven gir anledning til fordypning i teori og metode. Et viktig mål er å utvikle skriftlig formuleringsevne, kritisk sans, foruten kreative og analytiske ferdigheter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap. Avlagt eksamen i MUS4225 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (videreført) og MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap

Undervisning

Individuell veiledning. I noen tilfeller kan deler av den individuelle veiledningen erstattes av veiledningsseminarer. Veiledningskontrakt skal signeres seinest ved utløpet av det semesteret studenten tar MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap. Veiledningskontrakten skal signeres i tre eksemplarer (fire dersom man har både hoved- og biveileder): Ett til studenten, ett til (hver) veileder, og ett som leveres til administrasjonen.

Eksamen

Masteroppgaven leveres med frist 2. mai i vårsemesteret (unntaksvis kan den også leveres 1. november i høstsemesteret), og blir vurdert av en eksamenskommisjon med en intern og en ekstern sensor. Omfanget på oppgaven er maksimalt 50 sider, i tillegg kommer forside, litteraturliste og vedlegg.  

Emnets sensorveiledning finner du her.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk