MUS4228 – Musikkvitenskapens forskningsfelt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Musikkvitenskap er et fag som forener mange ulike forskningsfelt. Dette emnet gir en innføring i de mest sentrale av disse, med deres teoretiske og metodiske rammeverk. Undervisningen vil omfatte musikkvitenskapelige fagområder som historie og estetikk, sosiologi og antropologi og kognisjon/psykologi og teknologi. I kombinasjon med en mer teoretisk innføring vil også ulike vitenskapelige metoder tilknyttet fagområdene bli introdusert; hermeneutisk analyse, notasjons- og lydbasert musikkanalyse, analyse av musikk og bevegelse, kvalitative intervjuer, kvantitative metoder og eksperimentelle metoder. Emnet er obligatorisk for masterstudenter, og vi anbefaler å ta det i første semester av masterprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du kunne:

  • redegjøre for ulike forskningsfelt og fagområder som utgjør musikkvitenskapen.
  • redegjøre for grunnleggende teori og metode for sentrale forskningsfelt innen musikkvitenskapen.
  • anvende praktisk metodisk forskningsarbeid på masternivå.
  • uttrykke deg muntlig og skriftlig på et akademisk nivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Adgang til undervisning

Undervisningen består av 12 dobbelttimer med forelesninger og 12 trippeltimer med seminargrupper (workshops). Tre obligatoriske øvingsoppgaver skal innleveres til gitte frister. Disse må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk