MUS4217 – Metodologisk emne: Musikk, kultur, samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer en kulturanalytisk tilnærming til musikk uavhengig av sjanger. Det gis innføring i ulike innfallsvinkler innen kulturanalyse, teori, og metoder fra etnomusikologi, kulturstudier, historiografi, musikksosiologi og musikkpedagogikk. Metodetilnærmingene omfatter bl.a. kvalitative intervjuer og evalueringsmetoder, musikalsk analyse, feltarbeid, narrativitets- og diskursanalyse, kvantitativ analyse gjennom bruk av surveys, samt intervjuteknikker. Et særskilt fokus rettes mot musikalsk sosialisering, med spesiell vekt på læring, kommunikasjon og pedagogikk. Emnet vil også ta for seg teorier og metoder som anvendes innenfor ideologikritiske varianter av historiografi og kulturanalyse, med fokus på aspekter ved subjektivitet, forstått gjennom kategorier som rase, identiet, etnisitet, politikk, kjønn, seksualitet osv.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet, vil studenten være i stand til:

  • å utforske hvordan forskjellige musikkformer konstrueres gjennom ulike musikalske og kulturelle diskurser, ritualer og praksiser.
  • å vurdere hva slags metodetilnærminger som vil være hensiktsmessige i forhold til hva som skal utforskes
  • å gjennomføre intervjuer og andre typer feltarbeid
  • å samle inn materiale på en hensiktsmessig måte
  • å analysere det innsamlede materialet på en hensiktsmessig måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap

Undervisning

Emnet gis som 8 dobbelttimer forelesninger og 12 enkelttimer seminar. Det forventes at studentene er godt nok forberedt til å kunne respondere på forelesningsemnene. Studentene skal også holde et seminarinnlegg. Retningslinjer og temaer utdeles på forhånd.

Eksamen

Semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse i dette emnet gis muntlig. Kontakt eksamen-imv@imv.uio.no innen en uke etter at karakteren er kunngjort.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet vil ikke bli tilbudt våren 2021, og vil bli nedlagt.

Eksamen

Emnet vil ikke bli tilbudt våren 2021, og vil bli nedlagt.

Undervisningsspråk

Norsk