DRI3010 – Systemutvikling, offentlig styring og demokrati

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går siste gang høst 2019

Emnet tar for seg systemutvikling og teknologiens betydning for forvaltningens beslutningsprosesser og for demokrati. Eksempler på temaer er bruk av elektroniske løsninger i saksbehandling, brukerrettede tjenester og informasjonsinfrastrukturer som basis for samhandling i forvaltningen. Videre drøftes IKT-basert åpenhet i demokratiske organer og offentlige forvaltningsorganer. Emnet gir også en innføring i IKT og organisatoriske endring i offentlig sektor, særlig når det gjelder arbeidsdeling og formell organisering. Informasjon om utfasing.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal ha:

 • kunnskap om hvorledes utvikling av IKT-systemer styres, både overordnet og i det enkelte prosjekt.
 • kunnskaper om hvordan IKT anvendes i demokratiske prosesser, herunder om betydningen for ytringsfrihet.
 • kunnskaper om hvordan IKT anvendes for å forberede iverksettelse av politiske vedtak.
 • kunnskaper om hvordan IKT anvendes ved myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon.
 • kunnskaper om de viktigste reformspørsmål i statlig og kommunal forvaltning.
 • kunnskaper om årsaker til manglende samhandling mellom forvaltningsorganer, herunder om teknologiske, juridiske og organisatoriske aspekter ved samhandling.

 

Ferdighetsmål
Du skal:

 • kunne identifisere styringsproblemer og mulige virkemidler knyttet til aktuelle reformspørsmål i digital forvaltning.
 • ha god forståelse for systemutviklingsarbeider i offentlig sektor, herunder spørsmål om modeller, metoder, kryssende hensyn og faglig kompleksitet.
 • kunne vurdere hvordan IKT kan brukes for å stimulere til aktiv demokratisk deltakelse.
 • kunne identifisere og vurdere behov og muligheter for samhandling mellom forvaltningsorganer med hensyn på teknologiske, juridiske og organisatoriske  aspekter.

 

Generell kompetanse
Du skal:

 • ha et selvstendig og reflektert forhold til virkemidler i styringen av digital forvaltning.
 • ha oversikt over og forståelse for kryssende hensyn ved utforming av digitale løsninger for å fremme demokrati og effektiv forvaltning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger, gruppeundervisning og 1 obligatoriske gruppeoppgave.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Til eksamen kan studenter medbringe opp til to eksemplarer av ordbok uavhengig av språk/målform. Ordbok skal være en alminnelig rettskrivningsordbok. Juridisk ordbok er ikke tillatt. Ordbok kan ikke innarbeides. Ordbok tas med til eksamensbordet og kontroll gjennomføres i eksamenslokalet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det foretas underveisevaluering hver gang emnet tilbys.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk