FINF4010 – Tverrfaglige perspektiver på digital forvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i og oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til utvikling av digital forvaltning i statlig og kommunal forvaltning. Mest oppmerksomhet får bruk av teknologi i forbindelse med utøving av offentlig myndighet. Vekt er på det tverrfaglige, forvaltningsinformatiske perspektivet på digitaliseringen i offentlig sektor, der spørsmål om teknologi, jus og organisering blir sett i sammenheng. Du får bl.a. bred oversikt over spørsmål om styring av teknologi. Vi gir herunder innføring i viktige politiske dokumenter og føringer som styrer digitaliseringsarbeidet. Spesiell oppmerksomhet blir viet spørsmål om hvordan innbyggerne blir påvirket av digitaliseringen, herunder om hva som kan sies å være forutsetninger for en åpen, tillitvekkende og inkluderende digital forvaltning. Det er et mål at vi i emnet tar pulsen på dagens digitale forvaltning. I den sammenheng vil det i tillegg til undervisningen bli arrangert et halvdagsseminar med eksterne innledere.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Emnet er åpent for studenter med aktiv studierett på programmene Forvaltningsinformatikk (master - to år) og Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).

Masterstudenter i forvaltningsinformatikk og masterstudenter på rettsvitenskap som har valgt profilen Personvern, informasjonssikkerhet og digital forvaltning blir prioritert.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen vil bestå av innspilte forelesninger, klasseromsundervisning og halvdagsseminar om aktuelt tema. Obligatorisk oppgave må være godkjent for å få rett til å gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen. Obligatorisk oppgave må være godkjent for å få rett til å gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk