FINF4011 – Teknologi, forvaltningspolitikk og styring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap og oversikt over den pågående digitaliseringen av offentlig forvaltning.

Du får både innføring i grunnleggende prinsipper og føringer for digitaliseringen, og kjennskap til utvalgte typer digital teknologi som spiller stor rolle for disse endringsprosessene. Hovedvekt legges på hvordan digitaliseringen blir styrt og problemer for denne styringen. Det gis oversikt over den rettslige reguleringen av digital forvaltning.

Temaene blir både sett i Europeisk perspektiv og i tidsperspektiv.


For studenter med opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år): Har du vurdert å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil? Emnet er en del av profilen Personvern, sikkerhet og digital forvaltning

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Kandidatene våre skal ha

  • grunnleggende kunnskaper om digital teknologi, særlig om databaser, programmering og internett
  • god oversikt og forståelse for målsettinger og forutsetninger for arbeidet med digitalisering i offentlig forvaltning
  • god oversikt og forståelse for virkemiddelbruken i digitaliseringsarbeidet i offentlig forvaltning, herunder problemer knyttet til virkemiddelbruken
  • god oversikt over status og utviklingstrekk for den informasjonsteknologiske utviklingen i offentlig forvaltning.

Ferdighetsmål

Kandidatene våre skal kunne

  • vurdere om konkrete tiltak og prosjekter i offentlig forvaltning er i samsvar med gjeldende forvaltningspolitiske forutsetninger og målsettinger
  • identifisere og forstå betydningen av eksisterende rettslig regulering for konkrete digitaliseringsprosjekter i offentlig forvaltning
  • analysere situasjonen i et forvaltningsorgan og foreslå tiltak for å forbedre etterlevelse av forvaltningspolitiske prinsipper og føringer.

Generell kompetanse

Kandidatene våre skal ha

  • evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon
  • kritisk-konstruktiv tilnærming til elektronisk forvaltning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Emnet er åpent for studenter med aktiv studierett på programmene Master i forvaltningsinformatikk og Master i rettsvitenskap. Masterstudenter i forvaltningsinformatikk og masterstudenter på rettsvitenskap som har valgt profilen Personvern, informasjonssikkerhet og digital forvaltning blir prioritert.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FINF4001 – Forvaltningsinformatikk

OBS! Overlapp gjelder hvis FINF4001 er avlagt i 2010 eller senere.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger, kurs og 1 obligatorisk oppgave.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk