RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Rettssosiologien handler om forholdet mellom lovverk, rettslige institusjoner/ordninger og øvrige samfunnsmessige forhold, og rettens betydning for sosialt liv. Fagets perspektiver og kunnskapsgrunnlag er dels av juridisk karakter, dels er de hentet fra andre samfunnsfag som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og filosofi. Emnet vil gi en introduksjon til utvalgte sentrale deler av faget med sikte på å belyse enkelte klassiske rettssosiologiske oppfatninger, rettssosiologiens forståelse av forholdet mellom jus og samfunnsforskning, rettsutviklingen og domstolene.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter å ha tatt emnet skal studenter:

  • ha fått innsikt i hva som kjennetegner viktige rettssosiologiske tenkemåter
  • ha fått innsikt i enkelte viktige sentrale temaer og kunne redegjøre for forskning i tilknytning til dem
  • kjenne til sentrale begreper i rettssosiologi og forskning der de blir brukt
  • kjenne til ulike faglige perspektiver og kunne vise hvordan et rettssosiologisk spørsmål kan belyses og drøftes fra ulike faglige perspektiver

Ferdigheter

Etter å ha tatt emnet skal studenter:

  • kunne besvare en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte ved å bruke rettssosiologiske tekster.

 

Generell kompetanse

Etter å ha tatt emnet skal studenter:

  • ha utviklet grunnleggende innsikt i og respekt for samfunnsvitenskapelig og juridisk tenkemåte
  • kunne identifisere og forstå betydningen av ulike synspunkter og faglige debatter i rettssosiologi
  • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper i emnet og hvordan de kan belyse konket samfunnsliv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

For å bli tatt opp til masterprogrammet i rettssosiologi er det en fordel at studentene har gjennomført dette emnet.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Skoleeksamen - 4 timer.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital eksamen ved Det juridiske fakultet.

Hjelpemidler

Skoleeksamen: Ordlister og alminnelige ordbøker er tillatt, men skal leveres inn til eksamenskontoret via Infosenteret senest en uke før eksamensdatoen. Ordbøker på fremmedspråk må ha oversettelse til norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk