RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Som følge av endringer i eksamensavviklingen denne våren, erstattes fire timers skoleeksamen med en fire timers hjemmeeksamen med karaktergivning (A-F).

***

Retten og de normer og verdier den bygger på er overalt i samfunnet og vi møter og forholder oss daglig til retten og dens institusjoner. Det gjelder i det nære og private, det gjelder i det politiske, i mediebildet og i den globaliserte verden. Hvordan påvirkes for eksempel retten til privatliv av den digitale utvikling og hva betyr det når en folkevalgt president ligger i konflikt med sitt lands domstoler? Hvordan skapes og endres rett og hva skjer hvis retten kommer ut av takt med befolkningens normer og verdioppfatninger? Hvordan forholder politikerne seg som lovgivere til befolkningens rettsoppfatning i en demokratisk rettstat?

Mens rettsvitenskapen primært tar for seg gjeldende rett, omfatter rettssosiologien rettens og rettssystemets rolle i samfunnet. Fagets perspektiver og kunnskapsgrunnlag er hentet fra jussen og forskjellige samfunnsfag som sosiologi, statsvitenskap, antropologi og historie. Emnet vil gi en introduksjon til utvalgte sentrale deler av faget med sikte på å belyse klassiske rettssosiologiske oppfatninger, rettssosiologiens forståelse av forholdet mellom jus og samfunnsforskning og rettens betydning for sosialt liv. Du vil få innsikt i vekselvirkningen mellom rett og samfunn, samfunnsforholdenes innvirkning på retten og rettens tilsiktede og ikke-tilsiktede virkninger i samfunnet. Blant de konkrete temaer, som vil bli diskutert er rettsfølelse, rettsliggjøring, straff og kriminalitet, religion og rett, kjønn og rett, menneskerettigheter, den juridiske profesjons rolle i samfunnet, samt den teknologiske utviklings betydning for forholdet mellom rett og samfunn.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter å ha tatt emnet skal studenter:

  • ha fått innsikt i hva som kjennetegner viktige rettssosiologiske tenkemåter
  • ha fått innsikt i enkelte viktige sentrale temaer og kunne redegjøre for forskning i tilknytning til dem
  • kjenne til sentrale begreper i rettssosiologi og forskning der de blir brukt
  • kjenne til ulike faglige perspektiver og kunne vise hvordan et rettssosiologisk spørsmål kan belyses og drøftes fra ulike faglige perspektiver

Ferdigheter

Etter å ha tatt emnet skal studenter:

  • kunne besvare en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte ved å bruke rettssosiologiske tekster.

 

Generell kompetanse

Etter å ha tatt emnet skal studenter:

  • ha utviklet grunnleggende innsikt i og respekt for samfunnsvitenskapelig og juridisk tenkemåte
  • kunne identifisere og forstå betydningen av ulike synspunkter og faglige debatter i rettssosiologi
  • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper i emnet og hvordan de kan belyse konket samfunnsliv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

For å bli tatt opp til masterprogrammet i rettssosiologi er det en fordel at studentene har gjennomført dette emnet.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Skoleeksamen - 4 timer.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk