RSOS4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Les mer om vårsemesteret her:
https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2020/undervisning-eksamen-v21.html

Mens RSOS4101 i større grad tar opp generelle spørsmål om rettssosiologiens egenart, tar de fire delene i RSOS4102 opp mer spesifikke emner. Emnene går i praksis over i hverandre og belyser hverandre og studentene oppfordres til å se etter sammenhengene mellom dem. Mange problemstillinger og deltemaer drøftes i undervisningen og andre blir behandlet i pensum.

Rettens virkninger: sentrale rettspolitiske spørsmål om betingelser for rettslig styring drøftes i lys av nyere rettssosiologisk forskning

Rettsstaten under press: endringer i de to siste tiårene i retning av mer autoritære styreformer i USA og Europa, bl.a. gjennom svekkelse av domstolenes uavhengighet, belyses med bidrag fra aktuell rettssosiologisk forskning

Profesjonssosiologi: profesjonene er sentrale maktutøvere i det moderne samfunnet. Grunnleggende spørsmål i profesjonssosiologien blir tematisert med særlig fokus på juristprofesjonene

Kjønn og rett: den rettslige forståelse av forholdet mellom biologisk og sosialt kjønn, og hvorledes ulike forståelsesformer kommer til uttrykk i rettspraksis, belyses med eksempler fra blant annet islamsk rett.

Rett, teknologi og samfunn: grunnleggende spørsmål om rettslig regulering av ny teknologi og teknologiens betydning for rettslig praksis drøftes i lys av pågående samfunnsendringer

Hva lærer du?

Kunnskaper

Det kreves god forståelse av følgende temaer:            

 • Rettens virkninger 

 • Rettsstaten under press

 • Profesjonssosiologi

 • Kjønn og rett

 • Rett, teknologi og samfunn

   

  Ferdigheter

 • Kan anvende eksisterende rettssosiologiske teori og empirisk forskning for å forstå samfunnsrelevante spørsmål.

 • Kan anvende dette teoretiske og empiriske fundamentet i masteroppgaven.

 • Kan se retten i et videre perspektiv, og kan utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten, basert på rettssosiologisk teori.

   

  Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff om rettssosiologske teorier, problemstillinger og empiriske undersøkelser skriftlig og muntlig.

 • Kan diskutere og problematisere sentrale temaer innen rettssosiologiske fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RSOS4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi

Undervisning

Forelesninger. 8 dobbelttimer.

Eksamen

4 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 3600 ord som tilsvarer om lag 9 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 3600 ord vil ikke bli sensurert.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca. en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk