FRM5942V – Videregående farmakoterapi med vekt på diabetes og hjerte-karsykdom

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på medikamentell behandling innen utvalgte sykdomsområder. Emnet vil dekke områdene diabetes, hjerte/kar-sykdom, herunder dyslipidemi, hypertensjon, antikoagulasjonsbehandling og hjertesvikt, tyreoideaforstyrrelser, anemi.

Det vil bli lagt vekt på utdypende kunnskap om patofysiologi, oppdaterte farmakoterapeutiske retningslinjer, polyfarmasi og praktiske problemstillinger knyttet til medikamentell behandling innen de utvalgte sykdomsområder for pasienter med kompliserende risikofaktorer som alder og komorbiditet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du ha tilegnet deg:

  • Grundig kunnskap om patofysiologiske forhold, diagnostiske verktøy og
    behandlingsprinsipper innen utvalgte sykdomsområder
  • Oversikt over eksisterende retningslinjer for behandling innen de respektive områdene, inkludert spesielle pasientgrupper (f.eks. eldre pasienter).
  • Grundig forståelse av hvordan komorbiditet med tilhørende polyfarmasi har innvirkning på valg av legemiddel og legemiddelregimer
  • Grundig forståelse av hvordan kliniske farmasøyter kan bidra til å optimalisere legemiddelbehandlingen ved relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i klinisk praksis

Opptak og adgangsregulering

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK.
Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst 2 års relevant yrkeserfaring.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5940V - Videregående farmakoterapi II

Undervisning

Emnet går over et semester med to obligatoriske samlinger av en varighet på hhv 3 og 2 dager.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid med pasientkasuistikker. I perioden mellom de to fellessamlingene arrangeres det obligatorisk undervisning via den fleksible læringsplattformen Canvas. Denne undervisningen består av et gitt antall oppgaver/pasientkasuistikker som skal besvares og diskuteres via Canvas. Det er obligatorisk innlevering av oppgavene. I tillegg skal hver student lage en miniforelesning for medstudenter og emneansvarlig over et gitt tema i løpet av perioden mellom fellessamlingene.

For å kunne gå opp til eksamen må oppgavene være godkjent og miniforelesningen må være gjennomført og godkjent.
Inaktivitet og/eller fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen digital (hjemme eksamen via Inspera)

Adgang til gå opp til eksamen forutsetter gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng.

Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk her om du innfrir kravene.
 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2021

Eksamen

Annenhver høst fra 2021

Undervisningsspråk

Norsk

Antall deltakere

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst

Kursavgift

Kr. 12.000,-