Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innsikt og forståelse av hvordan nye legemidler/legemiddelkandidater utvikles.

Hva lærer du?

Det vil bli gitt undervisning i design og utvikling av legemidler, og hvilke teknikker som benyttes til dette. Følgende tema vil bli belyst: Struktur-aktivitets studier, kombinatoriske teknikker og High Throughput Screening, interaksjoner mellom reseptorer- og legemiddel kandidater, prodrugs og metabolisme av legemidler.

Studentene vil få deler av pensum dekket ved å lese aktuelle forskningsartikler

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og selvstudium.
Studenten må i tillegg gi en presentasjon for de andre studentene basert på en eller flere review artikler. Review artiklene omhandler et relativt nytt tema innen legemiddelutvikling. Temaet bestemmes av emneansvarlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Karakteren bestått tilsvarer karakteren B eller bedre ved det tilsvarende masteremne.

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervises IKKE høsten 2013

Eksamen

Hver høst

Ingen eksamen høsten 2013

Undervisningsspråk

Norsk