FRM9740 – Videregående farmakokinetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Studenten skal bygge videre på den grunnleggende kompetanse de har innen farmakokinetikk fra grunnstudiet i farmasi ved å fokusere på doseringsregimer.

Hva lærer du?

Beregne farmakokinetiske parametere og variabler med hjelp av Excel. Designe enklere former for doseringsregimer, både intravenøse og perorale. Du får forståelse for prinsippene som ligger til grunn for populasjonsmodellering av farmakokinetiske data.

Du lærer deg også å justere behandlingen med tanke på å minimere risikoen for interaksjon med andre legemidler, naturmidler og næringsmidler, Du vil også kunne lese dokumentasjon av farmakokinetiske data som er gjort med populasjonsmodellering. Innføring i praktisk bruk av NONMEM.

Du sitter igjen med holdninger for å optimalisere behandlingen til enkeltindivider.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger og obligatorisk integrerte regneoppgaver. Egenarbeid med regneoppgaver må påregnes utover dette. Studentene skal bruke dataverktøyer, primært Excel, men også mer spesialiserte kinetikkprogrammer vil bli brukt i løpet av emnet.

Godkjente regneoppgaver og rapport er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen. Studenten må i tillegg gi en presentasjon for de andre studentene basert på en eller flere review artikler.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timers skriftlig/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Godkjente regneoppgaver og rapport er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 13:11:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk