Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Krystall-, mikro- og nanostrukturer i materialer, defekter i materialer, mekaniske egenskaper, elastisitet og plastisitet, faselikevekt og transformasjoner i materialer på grunn av mekanisk deformasjon og varmebehandling, diffusjon, nukleasjon og vekst, størkning, rekrystallisasjon og utfelling.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Etter kurset skal studenten kunne:

 • kjenne til de mest grunnleggende begreper i krystallografien og forklare de viktigste forskjellene mellom krystallers Bravaisgitter, krystallklasser samt punkt- og romgrupper.
 • kjenne til de viktigste symmetrielementene i krystallografien og hvordan krystaller klassifiseres på grunnlag av symmetri.
 • beskrive noen viktige krystallstrukturer.
 • forstå binære og ternære fasediagram og deres sammenheng med fri energi.
 • forklare hva som kan skje når et fast stoff utsettes for ulike varmebehandlinger og andre ytre påvirkninger som for eksempel deformasjon.
 • forklare hvordan partikler og utfellinger kan oppstå i faste stoff ved hjelp av ulike mekanismer som for eksempel homogen og heterogen nukleasjon eller spinodal avblanding.
 • kjenne til karakteristiske trekk ved ulike vekstmekanismer i faste stoff. Beskrive og klassifisere ulike defekter.
 • gjøre rede for dislokasjoners betydning for de mekaniske egenskapene til faste stoff.
 • kjenne til ulike former for grenseflater samt overflater og fenomenet størkning.
 • drøfte forskjellige former for fasetransformasjoner i faste stoff som for eksempel eutektiske og eutektoide transformasjoner.
 • beskrive ulike diffusjonsmekanismer og diffusjonslover.
 • kjenne til de viktigste metodene for materialkarakterisering.

Ferdighetsmål:

Etter kurset skal studenten:

 • kjenne til enkel bruk av internasjonale tabeller for krystallografi.
 • kunne konstruere fasediagrammer ut fra beregninger av fri energi.
 • kunne kombinere ulike teorier for å beskrive og forklare materialegenskaper og struktur og gjennomføre praktiske beregninger og analyser.
 • kombinere teori og eksperiment for å forklare dannelsen av krystallstrukturer, mikrostrukturer og nanostrukturer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Emnet har 6 studiepoengs overlapp mot MVT201 og 4 studiepoengs overlapp mot FYS231.

Undervisning

Emnet går over et helt semester (vår) og inkluderer 3 timer forelesning og 2 timer regneøvelser pr. uke.

Eksamen

Midttermineksamen (2 timer) med ca. 30 % vekting. Avsluttende muntlig eksamen med ca. 70 % vekting. Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Hjelpemidler

Alle

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret. Undervises ikke våren 2012.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk