FYS9535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Undervisning og eksamen vil foregå digitalt. Dette kan føre til endringer i blant annet timeplan, obligatoriske aktiviteter, eksamensform og karakterskala. Du får oppdatert informasjon på semestersiden og i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan radioaktive stoffer og atomkjernens fysiske egenskaper benyttes i medisin, både til diagnostikk og terapi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende kunnskap om radioaktivitet og radioaktive stoffers fysiske og kjemiske egenskaper.

  • har du kunnskap om dosebegrepet, og om nukleær strålings vekselvirkning med materie, spesielt med tanke på strålingens bruk i molekylær, målrettet strålebehandling av kreft.

  • har du kunnskap om prinsipper for deteksjon av nukleær stråling (ulike typer detektorer, deteksjonsgrenser, usikkerhets-analyse).

  • har du detaljert kunnskap om hvordan radioaktive nuklider produseres i ulike typer kjernereaksjoner (nøytron-reaksjoner og reaksjoner med ladete partikler), og hvordan disse nuklidene kobles til bærermolekyler som har en spesifikk transportvei, fysiologisk funksjon eller interaksjon med prosesser i kroppen.

  • har du kjennskap til hvordan radioaktive sporingsstoffer kan brukes i diagnose og terapi.

  • har du kunnskap om nukleærmedisinske detektorsystemer fra de enkleste (singel-detektor helkroppstelling) til de mer kompliserte, slik som SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography) og PET (Positron Emission Tomography).

  • har du kunnskap om diagnose og terapi med ekstern stråling som: røntgen og CT (Computer Tomography), proton- og 12C-terapi.

  • har du kjennskap til strukturell MRI (Magnetic Resonance Imaging), spesielt med henblikk på fusjon av MR med de funksjonelle teknikkene PET og SPECT, samt hvordan nukleær stråling brukes i medisin, både i form av injiserte radioaktive sporingsstoffer (tracere) og som eksterne stråler.

  • har du god kunnskap om hvordan proton- og karbonterapi forgår, kan regne ut dosedeponering og gjøre rede for tomografiske teknikker og billeddannelse.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det er en fordel med forkunnskaper om fremstilling og bruk av radioaktive stoffer innen medisin, for eksempel fra grunnkurs ved UiO i ett av fagfeltene kjernefysikk, kjernekjemi, biofysikk, farmasi/radiofarmasi eller medisin/medisinsk fysikk.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet gis som forelesninger over 60 timer, 4 timer per uke. Noen av disse timene er kombinert med teoretiske øvelser i klasserommet.

Emnet har ekskursjon til produksjonslaboratorier (IFE, Oslo Syklotronlaboratorium og Norsk Medisinsk Syklotronlaboratorium og anvendelsesinstitusjoner (Radiumhospitalet eller Rikshospitalet).

Omtrent halvveis i semesteret blir studentene gitt et individuelt tema de skal forberede en 15-20 minutter lang presentasjon om. Presentasjonen gjennomføres for forelesere og studenter i plenum. For å gå opp til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent den obligatoriske fremføringen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å gå opp til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent den obligatoriske fremføringen.

Kurset avsluttes med muntlig eksamen i slutten av semesteret.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk

Hjelpemidler til eksamen

Nuklidekartet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 06:13:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)