Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Akseleratorfysikk, inkludert partikkelstråle-optikk, RF-teknologi og plasmaakselerasjon.  Vekselvirkning av stråling med materie.  Moderne detektorer (ioniseringsdetektorer, scintillatorsystemer, halvleder-detektorer) og deres bruk i eksperimenter.  Avanserte teknikk for dataanalyse.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Formålet med kurset er å gi en introduksjon til eksperimentelle metoder og akseleratorteknologi for partikkelfysikk.  Kurset dekker moderne akseleratorfysikk, detektorer og analyseteknikker. Kurset beskriver videre de grunnleggende vekselvirkningene som oppstår når ladde partikler passerer gjennom materie.  Dette stoffet er ment å utstyre studentene med en solid bakgrunn for forskning og utvikling i akseleratorfysikk og høyenergifysikk-instrumentering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fysisk institutt har en egen påmeldingsfrist i første halvdel av mai for avanserte fysikkemner som skal undervises i høstsemesteret. Se http://www.fys.uio.no/studier/kvalitetsreformen/mastergrader/pameldingsskjema_h.html for informasjon om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

6 studiepoengs overlapp mot FYS380.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter inntil 4 timer med undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av innleveringsoppgave som vektes ca. 20%. Semesteret avsluttes med en muntlig eksamen som vektes ca. 80%. Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte deleksamener.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Kurset ble avviklet i 2017.

Eksamen

Eksamen vil tilbys høsten 2018 og 2019.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)