FYS4505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i måle- og analysemetoder innen kjerne- og partikkelfysikk.  Videre tar emnet for seg komplekse detektorsystemer, signalkontroll, signalbasert sortering av data og bruk av aktuelle beregningsverktøy i fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • vet du hvordan forskjellige typer ioniserende stråling vekselvirker med materie og hvilke prosesser som er viktige ved forskjellige partikkelenergier.
  • forstår du hvordan ioniseringsdetektorer, halvlederdetektorer og scintillatordetektorer virker og kan brukes, alene og i sammensatte multidetektorsystemer.
  • har du lært hvordan man leser ut data og du har kjennskap til elektronikk for moderne detektorer, inkludert signalbasert sortering av data, signalkontrol og koinsidenser.
  • har du kunnskap om hvordan datasimuleringer brukes for å vurdere det som skjer i deteksjonssystemer, detektorrespons og bakgrunnsstøy.
  • kan du anvende statistiske metoder og aktuelle beregningsverktøy til å tolke måleresultatene og har tilstrekkelige kunnskaper om målemetoder til å vurdere detektorbruk under ulike situasjoner.
  • har du kjennskap til gammaspektroskopi og partikkel- og elektronspektroskopi for lavenergianvendelser.
  • har du kjennskap til oppbygningen av moderne høyenergieksperimenter og deres utfordringer (hendelsesutvelgelse, hendelsesrekonstruksjon, simulering og data-analyse), med ATLAS og ALICE på CERN som eksempler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 2 timer forelesning og 3 timer gruppeundervisning per uke. Emnet har praktiske labøvelser, numeriske simuleringer og regneoppgaver.

Emnet har fem obligatoriske oppgaver, hvorav to må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen eller skriftlig eksamen (4 timer) vektes 100% av karakteren. Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute.

Emnet har fem obligatoriske oppgaver, hvorav to må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Eksamensforsøk i FYS4505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk teller som eksamensforsøk i FYS9505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)