FYS4505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i måle- og analysemetoder innen kjerne- og partikkelfysikk. Videre tar emnet for seg komplekse detektorsystemer, signalkontroll, triggering og bruk av aktuelle beregningsverktøy i fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • vet du hvordan forskjellige typer ioniserende stråling vekselvirker med materie og hvilke prosesser som er viktige ved forskjellige partikkelenergier.

  • forstår du hvordan ioniseringsdetektorer, halvlederdetektorer og scintillatordetektorer virker og kan brukes, alene og i sammensatte multidetektorsystemer.

  • har du lært hvordan man leser ut data og du har kjennskap til elektronikk for moderne detektorer, inkludert signalbasert sortering av data, signalkontrol og koinsidenser.

  • har du kunnskap om hvordan datasimuleringer brukes for å vurdere det som skjer i deteksjonssystemer, detektorrespons og bakgrunnsstøy.

  • kan du anvende statistiske metoder og aktuelle beregningsverktøy til å tolke måleresultatene og har tilstrekkelige kunnskaper om målemetoder til å vurdere detektorbruk under ulike situasjoner.

  • har du kjennskap til gammaspektroskopi og partikkel- og elektronspektroskopi for lavenergianvendelser.

  • har du kjennskap til oppbygningen av moderne høyenergieksperimenter og deres utfordringer (hendelsesutvelgelse, hendelsesrekonstruksjon, simulering og data-analyse), med ATLAS og ALICE på CERN som eksempler

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 2 timer forelesning og 3 timer gruppeundervisning per uke. Emnet består også av praktiske laboratorieøvelser/computational og regneoppgaver.

Dette emnet har fem obligatoriske oppgaver (labrapporter), hvorav én fra hoveddelen og én fra modulen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Dersom det er færre enn fire oppmeldte studenter, vil emnet bli gitt som selvstudium.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

To av fem obligatoriske labrapporter, én fra hoveddelen og én fra modulen, må være godkjent før avsluttende eksamen.

  • To labrapporter som sammenlagt teller 20% av samlet karakter.
  • Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (4 timer), som teller 80% av samlet karakter.

Muntlig eller skriftlig eksamen bestemmes basert på antall studenter som er meldt til emnet like etter oppmeldingsfristen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 03:34:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)