FYS9505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i måle- og analysemetoder innen kjerne- og partikkelfysikk.  Videre tar emnet for seg komplekse detektorsystemer, signalkontroll, signalbasert sortering av og bruk av aktuelle beregningsverktøy i fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • vet du hvordan forskjellige typer ioniserende stråling vekselvirker med materie og hvilke prosesser som er viktige ved forskjellige partikkelenergier.
  • forstår du hvordan ioniseringsdetektorer, halvlederdetektorer og scintillatordetektorer virker og kan brukes, alene og i sammensatte multidetektorsystemer.
  • har du lært hvordan man leser ut data og du har kjennskap til elektronikk for moderne detektorer, inkludert signalbasert sortering av data, signalkontroll og koinsidenser.
  • har du kunnskap om hvordan datasimuleringer brukes for å vurdere det som skjer i deteksjonssystemer, detektorrespons og bakgrunnsstøy.
  • kan du anvende statistiske metoder og aktuelle beregningsverktøy til å tolke måleresultatene og har tilstrekkelige kunnskaper om målemetoder til å vurdere detektorbruk under ulike situasjoner.
  • har du kjennskap til gammaspektroskopi og partikkel- og elektronspektroskopi for lavenergianvendelser.
  • har du kjennskap til oppbygningen av moderne høyenergieksperimenter og deres utfordringer (hendelsesutvelgelse, hendelsesrekonstruksjon, simulering og data-analyse), med ATLAS og ALICE på CERN som eksempler.
  • kan du fordype deg i et spesielt eksperimentelt oppsett eller en spesiell måleteknikk og skaffe deg detaljkunnskaper om dette systemet/teknikken.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 2 timer forelesning og 3 timer gruppeundervisning per uke. Emnet har praktiske labøvelser, numeriske simuleringer og regneoppgaver.

Emnet har fem obligatoriske oppgaver, hvorav to må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

En av de obligatoriske oppgavene består av en hjemmeoppgave hvor kandidaten skal fordype seg i en måleteknisk problemstilling eller i et eksperimentelt oppsett. Fordypningen skal avtales direkte med emneansvarlig.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen eller skriftlig eksamen (4 timer) vektes 100% av karakteren. Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute.

Emnet har fem obligatoriske oppgaver, hvorav to må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. En av de to oppgavene må være en hjemmeoppgave med fordypning.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Eksamensforsøk i FYS9505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk teller som eksamensforsøk i FYS4505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)