BIOS4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet vil dekke en rekke metoder som blir benyttet i molekylær cellebiologi, inkludert klassisk histologi, immunocytokjemi, konfokal mikroskopi, "live-cell imaging", elektromikroskopi , cellekultur og elektrofysiologi. En rekke mye benyttete modellsystemer vil bli beskrevet, inkludert in vitro mammalske celler, Arabidopsis planteceller, gjær, Drosophila, nematoden C. elegans, zebrafisk og mus. De praktiske øvelsene vil involvere demonstrasjoner i en rekke temaer / systemer som dekkes i forelesningene. Mot slutten av kurset vil du få mulighet til å velge to temaer fra demonstrasjonene til intensive tre-dagers fulltids praktisk arbeid med hvert tema i små grupper

Hva lærer du?

Etter at du har gjennomført kurset, forventes du å ha:

  • innsikt i de mest anvendte laboratoriemetodene i eksperimentell cellebiologi.
  • god kunnskap om de mest populære eksperimentelle modellsystemene som brukes til å få svar på forskningsspørsmål om celle og vevstruktur og funksjon.
  • lært vitenskapelig kommunikasjon gjennom veiledning av en ekspert.

Du vil også få intensiv eksponering i human histologi, undervist av en erfaren patolog. Det vil også bli lagt vekt på karriereutvikling.

";

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

BIOS3700 – Cellebiologi 2

Overlappende emner

Undervisning

Kurset består av

  • forelesninger

  • laboratoriearbeid med bruk av aktuelle metoder i eksperimentell cellebiologi.

Emnet undervises som et intensivkurs over 5 uker, der deltagelse i undervisningen er obligatorisk. Det er krav om 80% deltagelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student. Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Flervalgseksamen i histologi som må bestås med mer enn 40% for å ta den endelige muntlige eksamen.
  • Muntlig eksamen på slutten av kurset som består av 15 minutter presentasjon over et gitt emne relatert til emneinnholdet i cellebiologi. Teller 100%

All obligatorisk undervisning må være godkjent før eksamen. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan ha presentasjonen på eksamen på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen  for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 07:14:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)