BIO9200 – Molekylær evolusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler prinsipper for evolusjon av DNA og genprodukter, og bruk av genetiske data i evolusjonære studier av ulike organismegrupper. Det gis en teoretisk innføring i viktige evolusjonære prosesser i det eukaryote genom og genomkomponenter. I tillegg gis det praktisk undervisning i molekylære teknikker, bioinformatikk og evolusjonær biostatsitikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kjenne de ulike molekylære prosessene som fører til endringer i genomet og hvilke evolusjonære konsekvenser de ulike prosessene har
  • Kjenne de ulike populasjonsgenetiske prosessene som genetisk drift, ikke-tilfeldig parring og ulike former for seleksjon og forstå sammenhengen mellom molekylære prosesser i genomet og evolusjonære prosesser i populasjoner og arter
  • Kunne bruke nettressurser innen bioinformatikk til egen forskning
  • Kunne dokumentere evne til å analysere molekylære data statistisk, kjenne prinsippene og antagelsene som ligger til grunn for viktige modeller som Tajima’s D og HKA-test, og være i stand til å tolke resultatene
  • Kjenne prinsippene for viktige molekylære laboratoriemetoder og kunne planlegge og utføre laboratoriearbeide til egen forskning.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4200 og BIO9200 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan

  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter

  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil bli organisert ved forelesninger og laboratorieøvelser. Undervisningen gis intensivt i uke 46-50. 

Obligatorisk innlevering av labrapport og presentasjon av utdelte artikler med påfølgende plenumsdiskusjoner.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne: BIO4200 – Molekylær evolusjon (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 00:20:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2020

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)