Spade

Hovedstaden har et bredt tilbud av offentlige bibliotek og bibliotekstjenester. Bibliotekene tilbyr blant annet mulighet for å reservere bøker hjemmefra, som brukerne kan hente i egne hentehyller når de er klare. Mange brukere har dessverre problemer med å bruke denne tjenesten på en effektiv måte og finner systemet uoversiktlig og kaotisk. Vi i Spade forsøker å forenkle og forbedre bruken av hentehyllen ved bruk av et Arduino-basert system.

Bilde av prosjektgruppen

F.v. Filip, Cecilie, Håkon, Niels og Mari

Målgruppe

Primærmålgruppe er nåværende og fremtidige brukere av bibliotekenes hentehyller. De ansatte ved folkebibliotekene er sekundærmålgruppe da løsningen vi søker å utvikle forhåpentligvis vil bidra til at de ansatte får frigjort tid de bruker på å veilede besøkende og heller kan fokusere på andre arbeidsoppgaver.

Problemstilling

Etter flere runder med datainnsamling og analyse landet vi på følgende problemstilling:

 

Hvordan kan vi forbedre hentehyllen slik at den støtter avhenting av bøker på en mer effektiv og presis måte?”

 

Datainnsamlingsmetoder

Desk research og innledende observasjon

Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført desk research og innledende observasjoner på flere ulike folkebibliotek. Formålet var å utforske hvordan bibliotekene fremstår, hvilke tjenester som tilbys, hvem som besøker biblioteket og hva de besøkende bruker biblioteket til for å lære mer om temaet og forsøke å identifisere potensielle problemområder.

Metodene ga enkelt og raskt god oversikt over- og ny innsikt i hvilke tjenester bibliotekene tilbyr, samt inntrykk av hvilke brukergrupper som benytter bibliotekene og til hva. Vi fikk imidlertid ikke inngående kjennskap til potensielle problemer verken ansatte eller besøkende opplever i sitt møte med biblioteket.

Semi-strukturerte intervjuer

For å komme nærmere bestemt målgruppe og problemstilling ønsket vi å intervjue biblioteksansatte, da de innehar unik kompetanse når det gjelder den daglige driften av et bibliotek og har god kjennskap til bibliotekets brukere. Det ble gjennomført semi-strukturerte intervjuer med to ansatte ved to ulike folkebibliotek. Formålet for intervjuene var å lære mer om ansattes arbeidshverdag, samt kartlegge hvilke potensielle problemer ansatte opplever at brukerne har i sitt møte med biblioteket

Analyse av intervjuene pekte på utfordringer knyttet til navigasjon og gjenfinning av bøker uten assistanse, og navigasjon og selvstendighet ble dermed valgt som fokusområde for videre arbeid.

Direkte observasjon og participatory video-voice

I etterkant av intervjuene var det ønskelig å teste funn fra intervjuene i praksis. Vi gjennomførte derfor direkte observasjoner for å se hvordan brukere går frem for å navigere på et bibliotek; om de spør om hjelp, søker etter informasjon eller benytter annen fremgangsmåte, og hvilke problemer de eventuelt møter på. Bibliotekbrukere ble gitt ulike individuelle oppgaver og observert under deres gjennomføring ved flere ulike folkebibliotek. Det ble også gjennomført participatory video-voice ved at en bruker selv filmet sin brukerreise ved bruk av hentehyllen, fra ankomst bibliotek til utgang med avhentede bøker. 

Metodene var nyttige for å identifisere virkelige problemer brukerne møter når de skal navigere og finne frem til spesifikke utlånsobjekter på biblioteket. Brukerne hadde problemer både for å finne frem til en spesifikk avdeling eller bok på biblioteket, men også i mindre avgrensede områder som hentehyllen. I etterkant av observasjonene ble det besluttet å konsentrere videre arbeid rundt hentehyllen og problemstilling ble utformet.

Lukket observasjon i naturlige omgivelser

Etter å ha identifisert hentehyllen som problemområde ble det gjennomført lukket observasjon i naturlige omgivelser for å se hvordan personer som ikke vet at de blir observert interagerer med hentehyllen. 

Den lukkede observasjonen bekreftet funn fra de direkte observasjonene om at hentehyllen støtter rask utlevering av reservert materiale, men at mange brukere har problemer med å finne ønsket bok uten assistanse fra de ansatte.

Tre evalueringsrunder med brukere

1. Vi utviklet tre potensielle løsningsforslag til videreutvikling av hentehyllen; feedback på selve hentehyllen, representasjon av hentehyllen og feedback via eksternt objekt. Felles for løsningene var at bruker registrerer sitt bibliotekskort på en RFID-leser som er koblet til hyllen og at hyllen deretter indikerer hvor reservert bok er plassert ved bruk av RFID-leser i hyllen. For å bestemme hvilken løsning som skulle videreutvikles, samt foretrukken form for feedback, ble det gjennomført evaluering ved bruk av interaktive 3D-skisser av de ulike løsningene. 

2. Samtlige evalueringsdeltakere foretrakk løsningen med feedback på selve hentehyllen og at feedback skulle gis ved bruk av kun lys. På bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger ble det utviklet en fysisk prototype i papp. Prototypen ble brukt i en ny evalueringsrunde med brukere hvor formålet var å få tilbakemelding vedrørende lys (plassering, styrke, farge, varighet), seksjonering (en bok eller fler per seksjon) og plassering av kortleser, for å kunne foreta ytterligere designvalg basert på brukernes preferanser. 

3. Basert på tilbakemeldingene fra forrige evalueringsrunde med brukere ble det bestemt at det skulle være flere bøker per seksjon, da dette uansett bidro til å redusere leteområdet fra flere hundre bøker og ned til for eksempel ti bøker. Seksjonen skulle identifiseres ved bruk av innvendig lyssetting av seksjonen eller utvendig innkapsling ved bruk av lys rundt hele seksjonen. Med henblikk på dette ble det påbegynt utvikling av en evolusjonær prototype bestående av en ramme i tre, hvor øvrige bestanddeler ble laget av papp. Brukere ble deretter invitert til nok en evalueringsrunde med formål å avgjøre om lysene skulle være inni hylleseksjonen eller innkapsle seksjonen utvendig, hvilke farger brukerne foretrakk på lyset, samt bestemme utforming og plassering av kortleseren slik at denne fremstår intuitiv. Resultatene fra evalueringen ble brukt til å utvikle endelig prototype.

Ekspertevaluering med domeneeksperter

Det ble gjennomført ekspertevaluering av endelig prototype med domeneeksperter med en samling ansatte fra IKT-avdelingen ved et folkebibliotek. Formålet med evalueringen var å få tilbakemeldinger på prototypen fra personer som arbeider med lignende problematikk, konkludere over eget arbeid og få tilbakemeldinger om ting som burde vært hensyntatt ved videreutvikling av løsningen. Vi presenterte hyllen, viste funksjonaliteten og fortalte kort om arbeidsprosessen, før det ble åpnet for innspill fra de ansatte.

Prototypen vekket engasjement og flertallet av deltakerne uttrykte entusiasme over løsningen. Det ble fortalt at de selv hadde vurdert implementasjon av lignende løsninger, men at planene har blitt forkastet grunnet usikkerhet knyttet til skalerbarhet og økonomisk gjennomførbarhet. 

Sluttevaluering med brukere

Ettersom prototypen kun illustrerer en avgrenset del av et større hyllesystem ble sluttevaluering med brukere gjennomført i kontrollerte omgivelser. Formålet med evalueringen var å se om systemet var mer effektivt enn eksisterende løsning med brukbarhetstesting ved å måle tiden brukerne brukte på å løse de samme oppgavene ved bruk av hentehyllen henholdsvis uten og med bruk av teknisk løsning, samt å få tilbakemeldinger fra brukerne om hva de syntes om løsningen. 

Resultatene viste at bruken av teknisk funksjonalitet i hyllen reduserte tiden det tok brukerne å finne reservert bok betraktelig. Brukerne var positive til løsningen og mente at dersom en slik løsning faktisk fungerte på et bibliotek ville den bidra til å forenkle prosessen med avhenting av reserverte bøker. Prototypen viser imidlertid kun et utsnitt av hyllen og evaluering har heller ikke blitt foretatt med et representativt utvalg brukere. Hvorvidt en slik løsning faktisk ville fungert på et stort bibliotek og hvilke konsekvenser det eventuelt ville hatt for primær- og sekundærmålgruppe er derfor uvisst.

Utvikling av prototype

Første runde:

Skisser i 3D for valg av videre løsning.

 

Andre runde:

Lavoppløselig prototype.

 

Tredje runde:

Prototype for utforskning av lys.

 

Endelig prototype:

Endelig prototype i tre med implementasjon av teknisk løsning.

Publisert 19. feb. 2018 11:07 - Sist endret 9. juli 2018 09:47