IN1060 – Bruksorientert design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil du lære om hvordan forståelse av brukernes behov gir grunnlag for design, og hvordan prototyper og designforslag kan gi brukerne bedre grunnlag for å formulere sine behov. Du kommer til å planlegge og gjennomføre et prosjekt hvor du skal designe og bygge en digital prototype for og med en valgt brukergruppe. Prosjektet skal presenteres muntlig, skriftlig og gjennom demonstrasjoner. Det legges vekt på hensiktsmessig valg og bruk av metoder og teknikker, samarbeid i prosjekter og evaluering av prosesser og resultater.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN1060 kan du:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere et designprosjekt som involverer brukere
 • planlegge og gjennomføre flere typer undersøkelser av brukskontekst
 • formulere designkrav basert på egne bruksundersøkelser
 • samarbeide med brukere om design-forslag, prototyper og evaluering gjennom hele designprosessen
 • karakterisere og evaluere hva og hvordan brukerne har påvirket i design-resultatet

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

 

Emnet forutsetter IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon/INF1500 -  Introduksjon til design, bruk, interaksjon.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF1510 – Bruksorientert design (videreført)

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper hver uke. Emnet inneholder et gruppearbeid som det gis karakter på og som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Alle deler må være bestått samme semester. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Eksamen består av to innleveringer og en muntlig gruppepresentasjon:

 • en rapport fra gruppearbeidet som presenterer prosess og produkt
 • en presentasjon av gruppas produkt (gruppearbeid): video og utstilling
 • en individuell skriftlig rapport

Karakterberegning:

 • rapporten fra gruppearbeidet: en felles karakter (teller 50 %)
 • presentasjonen vurderes til bestått/ikke-bestått
 • individuell karakter (teller 50 %)

Obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Alle deler må være godkjente samme semester.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1510 – Bruksorientert design (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk