IN1060 – Bruksorientert design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

I dette emnet vil du lære hvordan forståelse av brukernes behov gir grunnlag for design, og hvordan prototyper og designforslag kan gi brukerne bedre grunnlag for å formulere sine behov. Du kommer til å planlegge og gjennomføre et prosjekt hvor du skal designe og bygge en digital prototype for og med en valgt brukergruppe. Prosjektet skal presenteres muntlig, skriftlig og gjennom demonstrasjoner. Det legges vekt på hensiktsmessig valg og bruk av metoder og teknikker, samarbeid i prosjekter og evaluering av prosesser og resultater.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN1060 kan du:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere et designprosjekt som involverer brukere
 • planlegge og gjennomføre flere typer undersøkelser av brukskontekst
 • formulere designkrav basert på egne bruksundersøkelser
 • samarbeide med brukere om design-forslag, prototyper og evaluering gjennom hele designprosessen
 • karakterisere og evaluere hva og hvordan brukerne har påvirket i design-resultatet

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon/INF1500 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper hver uke. Emnet inneholder et gruppearbeid som det gis karakter på og som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Alle deler må være bestått samme semester. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen består av to innleveringer og en gruppepresentasjon:

 • en rapport fra gruppearbeidet som presenterer designprosessen og prototypen

 • en presentasjon av gruppas produkt (gruppearbeid): video

 • en individuell skriftlig rapport

Karakterberegning:

 • rapporten fra gruppearbeidet: en felles karakter (teller 50%)

 • presentasjonen vurderes til bestått/ikke-bestått

 • individuell karakter (teller 50%)

Obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Alle deler må være godkjente samme semester.

 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1510 - Bruksorientert design (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 05:18:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk