IN5200 – Avansert digital systemkonstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig dekning av systematisk utvikling, simulering, syntese av avanserte digitale System-on-Chip (SoC) integrerte kretser med vekt på FPGA-teknologi (Field Programmable Gate Array). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan SoC design simuleres og implementeres i FPGA-hardware.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

  • ha dyptgående kunnskap om utvikling av digitale integrerte kretser. Det legges vekt på FPGA-teknologi, men de fleste designteknikker kan også brukes på ASIC-teknologi.
  • være kjent med de nyeste metodene for design av System-on-Chip (SoC), inkludert avansert funksjonell verifisering, høynivåsyntese og delvis rekonfigurasjon av FPGA.
  • lære fordeler og ulemper ved forskjellige designmetoder for å løse et problem.
  • kunne bruke utviklingsverktøy, samt å utvikle og feilsøke i SoC kretser i FPGA-teknologi.
  • kunne utføre avansert simulering og syntese av digitale systemer
  • kunne utføre avanserte implementasjon og analyse-teknikker

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Erfaring med digital integrert kretsdesign, VHDL og FPGA-teknologi (f.eks. fra IN3160 – Digital systemkonstruksjon ) er sterkt anbefalt.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer/gruppetimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser. 

Eksamen

Muntlig eksamen. Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5430 – Advanced digital systems design (videreført)INF9430 – Advanced digital systems design (videreført)IN9200 – Avansert digital systemkonstruksjon

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2021 04:16:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)