IN5500 – IT-støttet samarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Vår 2022: Dette emnet gis kun ved behov, og vil i så fall gå som selvstudium. Send søknad og snakk med Tone Bratteteig før 1. desember 2021 hvis du er interessert i å ta emnet våren 2022.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i og oversikt over det tverrfaglige forskningsfeltet Computer-Supported Cooperative Work (CSCW). I CSCW er fokus på empiriske studier av arbeid og samarbeid med mål å kunne foreslå bedre IT-støtte. I emnet gjennomgås sentrale teorier og begreper for å forstå arbeid og bruk av IT, og studier av hva folk gjør i praksis, både i og utenfor arbeidet. Målet med emnet er å gi studenter et grunnlag for egen forskning om bruk og design av IT i folks hverdags- eller arbeidspraksis. Undervisningen er basert på diskusjon av forskningsartikler og det legges vekt på at studentene kan definere sin egen interesse innenfor forskningsfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du

  • redegjøre for hvordan bruk av IT i arbeid og hverdagsliv kan forstås i lys av sentrale teorier og begreper fra CSCW-feltet
  • sammenlikne og kontrastere ulike teoretiske og metodiske tilnærminger innenfor et bredt og variert forskningsfelt som CSCW
  • anvende teorier og begreper fra CSCW-feltet på egen empiri og egne erfaringer med bruk av IT i arbeid og hverdagsliv
  • redegjøre for din egen interesse i CSCW-feltet og begrunne den med teori/begreper og empiriske studier fra pensum
  • bygge opp din egen forståelse av bruk av IT i arbeid og hverdagsliv som grunnlag for å forstå CSCW-feltet
  • tilegne deg oversikt over og kunne beskrive "state of the art" innenfor forskningsfeltet

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer med forelesning og diskusjon hver uke. Emnet krever 80% oppmøte på undervisning og produksjon av lesenotater for 80% av artiklene i pensum. I tillegg krever en groupware-test og en (gruppe) rapport. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått før eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5200 - Computer supported co-operative work (videreført)INF9920 - Computer supported co-operative work (videreført)IN9500 - IT-støttet samarbeid

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2022 02:23:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Vår 2022: Dette emnet gis kun ved behov, og vil i så fall gå som selvstudium. Send søknad og snakk med Tone Bratteteig før 1. desember 2021 hvis du er interessert i å ta emnet våren 2022.