ITLED4041 – Innføring i forskningsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Påmelding

Søknadsfrist 6.januar 2022

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2022

 • 17.-19. januar

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlige

Kristin Braa

Kristin underviser blant annet innen forskningsmetoder, forskningsstrategier og forskningsdesign.


Marit Oppen

Marit har jobbet som økonom i flere organisasjoner, og har forelest i kvantitativ metode siden 2004.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over sentrale metoder, verktøy og utfordringer for problemutredning og problemløsning i forbindelse med forskning og allment analytisk arbeid. Emnet skal gi studentene tilstrekkelig metodekunnskap for å kunne skrive gode prosjektoppgaver i de andre ITLED-emnene, og det anbefales derfor at emnet tas tidlig i studieløpet, gjerne som første emne. ITLED4041 og ITLED4050 erstatter sammen det tidligere metodeemnet ITLED4040 .

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Innholdet i emnet vil være sentrert rundt følgende temaer:

 • Kort innføring i vitenskapsteori
 • Hva er forskning og hva er utredning?
 • Fra idé til problemstilling
 • Hva har andre har funnet ut: Om teori og litteratursøk
 • Valg av forskningsstrategi
  • Kvalitativ
  • Kvantitativ
 • Valg av design
  • Eksperimentelt
  • Tverrsnittsundersøkelse
  • Longitudinelle undersøkeleser
  • Case
 • Teknikker for datainnsamling
  • Intervjuer
  • Observasjon
  • Dokumentanalyser
  • Spørreundersøkelse
  • Eksperiment
 • Dataanalyse
  • Kvalitativ analyse
  • Kvantitativ analyse
 • Hvordan presentere funn på en troverdig måte
 • Vurdering av kvalitet på egne undersøkelser gjort i forbindelse med prosjektoppgavene
 • Vurdering av kvaliteten på studier andre har gjort
 • Kobling av egne funn opp mot forskningslitteratur
 • Etiske problemstillinger en kan møte ved utføring av studier i forbindelse med  prosjektoppgavene

Hva lærer du?

Kunnskap

Studentene skal etter emnet ha fått grunnleggende innsikt i:

 • kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, dvs innsikt i forskningsprosessens faser og design
 • de sentrale metodiske utfordringer man møter ved gjennomføring av forsknings- og utredningsprosjekter, herunder hvordan en kan gjennomføre undersøkelser i forbindelse med prosjektoppgavene

Ferdigheter

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • redegjøre for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign (kvalitativ og kvantitativ)
 • ha en grunnleggende forståelse av hvordan en kan vurdere kvaliteten på andres studier
 • formulere et forskningsspørsmål (problemstilling) og tilhørende forventninger (hypoteser) på basis av etablert kunnskap (teori og tidligere forskning)
 • velge relevante case for å belyse problemstillingen i prosjektoppgavene
 • gjennomføre datainnsamling og dataanalyser med et passende omgang for en prosjektoppgave
 • presentere relevante funn fra egne studier og vurdere troverdigheten av disse

Generell kompetanse

Studenten forbedrer sin evne til å:

 • kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign
 • orientere seg blant ulike metoder, og velge den metoden som er best egnet for å besvare problemstillingen
 • reflektere over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning
 • være seg bevisst akademiske og etiske prinsipper for åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterettelighet. Dette innebærer også å kjenne betydningen av å være åpen for kritikk og forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytring

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av en tredagers samling. Det beregnes i snitt fire timer forelesninger og tre timer studentaktiviteter pr. dag.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. Skriftlig eksamen (4 timer).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 05:18:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

18 000,- inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen. 

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Praktisk informasjon

Passord og brukernavn

Dersom du ikke har fått passord og brukernavn på sms, kan du logge deg inn med bankID for å få brukernavnet og lage deg nytt passord

Få brukernavn og passord

Canvas

Dette emnet bruker Canvas. Med Canvas kan du:

 • Kommunisere med faglærer og medstudenter
 • Finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer, få meldinger fra faglærer, og lese dokumenter som faglærer har utpekt som rellevant for faget
 • levere oppgaver

Du kan lese mer om canvas her

Logg inn i Canvas

Inspera

Med mindre faglærer spesifiserer noe annet, kommer dere tilå levere en prosjektoppgave ved hjelp av Inspera. Du kan lese mer om inspera her

Logg inn i Inspera

Studentweb

Resultatet på sensur blir alltid vist på Studentweb.

Logg inn på Studentweb